Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wigilia w Aleksandrowie Łódzkim

Wigilia w Aleksandrowie Łódzkim

Joanna Skrzy­dlew­ska Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w Wigi­lii człon­ków Koła Plat­formy Oby­wa­tel­skiej w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Bło­go­sła­wień­stwa obec­nym udzie­lił Ksiądz Jacek Sta­siak. Przed roz­po­czę­ciem wie­cze­rzy wigi­lij­nej, wszy­scy goście prze­ła­mali się opłat­kiem, skła­da­jąc sobie świą­teczne życzenia.

Scroll To Top