Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wigilijne spotkanie w Oświatowej Solidarności

Wigilijne spotkanie w Oświatowej Solidarności

NSZZ „Soli­dar­ność” Mię­dzy­re­gio­nal­nej Sek­cji Oświaty i Wycho­wa­nia Ziemi Łódz­kiej zor­ga­ni­zo­wała dziś dla swo­ich człon­ków spo­tka­nie wigi­lijne. Wszyst­kim uczest­ni­kom spo­tka­nia, świą­teczne życze­nia od poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej zło­żył repre­zen­tu­jący ją dyrek­tor biura poselskiego.

20 grud­nia 2011 r.

Scroll To Top