Home / Z regionu / Wigilijnie, w gronie tych, którzy nas chronią na co dzień

Wigilijnie, w gronie tych, którzy nas chronią na co dzień

Przed­sta­wi­ciele służb mun­du­ro­wych: poli­cjanci, stra­żacy, funk­cjo­na­riu­sze straży gra­nicz­nej, izby cel­nej, inspek­cji trans­portu dro­go­wego i leśnicy, podzie­lili się opłat­kiem pod­czas wigi­lij­nego spo­tka­nia z udzia­łem władz woje­wódz­twa i miasta.

wigilia_sluzb_mundurowych_15

Życze­nia skła­dali m.in. Joanna Skrzy­dlew­ska, w imie­niu zarządu woje­wódz­twa łodz­kiego, woje­woda łódzki Zbi­gniew Rau oraz pre­zy­dent Łodzi Hanna Zda­now­ska. Spo­tka­nie opłat­kowe zaszczy­cili udzia­łem biskup Marek Mar­czak oraz głowy kościo­łów pra­wo­sław­nego, rzym­sko­ka­to­lic­kiego oraz pro­te­stanc­kiego. Spo­tka­nie odbyło się w Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fie Eko­no­micz­nej a orga­ni­za­to­rem była Inspek­cja Trans­portu Dro­go­wego.  (pt)

Scroll To Top