Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Od 1 grud­nia rodziny wie­lo­dzietne z woje­wódz­twa łódz­kiego mogą skła­dać wnio­ski o wyda­nie Woje­wódz­kiej Karty Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Karta została wpro­wa­dzona, by pro­mo­wać duże rodziny, zachę­cać do wspól­nego spę­dza­nia wol­nego czasu, a także – co pod­kre­ślił Witold Stę­pień, mar­sza­łek woje­wódz­twa – prze­ciw­dzia­łać nie­ko­rzyst­nej sytu­acji demo­gra­ficz­nej w regionie.

Wojewódzka Karta Rodzin WielodzietnychZniżki dla rodzin wie­lo­dziet­nych wpro­wa­dziły m.in. insty­tu­cje kul­tury pod­le­głe samo­rzą­dowi woje­wódz­twa łódz­kiego: Teatr Wielki w Łodzi; Teatr im. Ste­fana Jara­cza;  Fil­har­mo­nia Łódzka; Muzeum Sztuki; Muzeum Arche­olo­giczne i Etno­gra­ficzne; Woje­wódzka Biblio­teka Publiczna; Łódzki Dom Kul­tury, które zaofe­ro­wały 50-procentowe zniżki od obo­wią­zu­ją­cych cen bile­tów. Zniżki na pod­sta­wie ustawy o pomocy spo­łecz­nej w opar­ciu  o kry­te­rium docho­dowe rodziny pro­po­nują: Bursa Samo­rządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego w Łodzi; Bursa Samo­rządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego w Łowi­czu; Bursa Samo­rządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim; Bursa Samo­rządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego w Sieradzu.

Karty Dużych Rodzin obwią­zują w Łodzi, gdzie uchwa­loną ją z ini­cja­tywy Joanny Skrzy­dlew­skiej, Skier­nie­wi­cach, Łowi­czu, Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, Beł­cha­to­wie, Radom­sku, w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim oraz w gmi­nie i mie­ście Rawa Mazo­wiecka. Pro­jekty uchwał w spra­wie kart rodzin wie­lo­dziet­nych powstają w Wie­lu­niu i Sieradzu.

13 listo­pada 2013

 

Scroll To Top