Home / Z regionu / Wojewódzka Rada Rynku Pracy już funkcjonuje

Wojewódzka Rada Rynku Pracy już funkcjonuje

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Woje­wódzka Rada Rynku Pracy

Woje­wódzka Rada Rynku Pracy już funk­cjo­nuje. Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, wrę­czyła powo­ła­nia człon­kom Rady.

WRRP to nowy organ, mający pomóc w kształ­to­wa­niu poli­tyki zatrud­nie­nia w woje­wódz­twie łódz­kim i opi­nio­wać decy­zje mar­szałka woje­wódz­twa łódz­kiego w tym obszarze.

Prze­wod­ni­czącą WRRP została prof. Elż­bieta Kryń­ska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­wer­sy­tetu Łódzkiego.

W skład Rady weszli przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców, związ­ków zawo­do­wych, orga­ni­za­cji rol­ni­czych, insty­tu­cji zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­tyką rynku pracy, przed­sta­wi­ciele jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych samo­rządu tery­to­rial­nego i nauki.

Wię­cej na: lodzkie.pl

Scroll To Top