Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wojewódzki Konkurs Fotograficzny “Świat przyrody w miniaturze”

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny “Świat przyrody w miniaturze”

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim w dniu dzi­siej­szym miało miej­sce roz­strzy­gnię­cie Woje­wódz­kiego Kon­kursu Foto­gra­ficz­nego. Tego dnia zor­ga­ni­zo­wano warsz­taty foto­gra­ficzne, prze­pro­wa­dzone przez pro­fe­sjo­na­li­stów – juro­rów naszego kon­kursu. Pan Maciej Masta­lerz zapre­zen­to­wał swoją wystawę „Nasi mali sąsie­dzi”, która była eks­po­no­wana w sie­dzi­bie Łódz­kiego Towa­rzy­stwa Fotograficznego.

Kon­kurs prze­zna­czony był dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych w woje­wódz­twie łódz­kim. Przed­mio­tem kon­kursu były zdję­cia przed­sta­wia­jące rośliny lub zwie­rzęta w ich natu­ral­nym śro­do­wi­sku. Inspi­ra­cją kon­kursu był wiersz Jana Twar­dow­skiego Świat.

Kon­kurs ten objęty został patro­na­tem Sta­ro­sty Powiatu Zgier­skiego, zor­ga­ni­zo­wany we współ­pracy z Panią Joanną Skrzy­dlew­ską, posłanką do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Pani Poseł jest fun­da­torką nagród, w tym 4 wycie­czek do Brukseli.

Do naszego kon­kursu zgło­siło się 137 osób z 97 szkół z całego woje­wódz­twa łódz­kiego, m.in. z Łodzi, Zgie­rza, Pabia­nic, Alek­san­drowa Łódz­kiego, Łowi­cza, Toma­szowa Mazo­wiec­kiego, Łasku, Kolu­szek, Szadku, Pod­dę­bic, Beł­cha­towa, Doma­niewa, Dali­kowa, Luto­mier­ska i Żychlina. W sumie nade­słano 423 prace.

Mło­dzi auto­rzy przed­sta­wili nam swoje widze­nie świata przy­rody w minia­tu­rze, wyka­zali się ogromną wraż­li­wo­ścią i talen­tem artystycznym.

Prace oce­niało pro­fe­sjo­nalne jury w składzie:

Pan Sła­wo­mir Grzanek- pre­zes Łódz­kiego Towa­rzy­stwa Foto­gra­ficz­nego oraz Pan Piotr Gmo­siń­ski - pro­fe­sjo­nalny foto­graf. Jury było zasko­czone wyso­kim pozio­mem zdjęć kon­kur­so­wych. Pod uwagę wzięli zgod­ność prac z tema­tem kon­kursu, tech­nikę zdję­ciową, walory pla­styczne i kom­po­zy­cyjne oraz pomy­sło­wość autorów.

Jury obra­do­wało 16.12.2010 r. i przy­znało nastę­pu­jące miej­sca uczest­ni­kom konkursu;

 KATEGORIA GIMNAZJUM:

I MIEJSCE  - PATRYCJA JUREK, GIMNAZJUM NR 3 W PABIANICACH

II MIEJSCE   - ALEKSANDRA ŁAZARCZYK, MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM,

- PAULINA BANCZERSKA, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

III MIEJSCE  - URSZULA KRZESZEWSKA, GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

WYRÓŻNIENIA:

 • RITA ANDRZEJCZAK - MIEJSKIE GIMNAZJUM SPORTOWE W ALEKSANDROWIE  ŁÓDZKIM
 • LILIANNA MANIAK   -  GIMNAZJUM W PODDĘBICACH
 • LARYSA CICHOŃ          -   MIEJSKI GIMNAZJUM NR 1 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 • ALICJA KRÓL                  -  KATOLICKIE GIMNAZJUM W ŁODZI
 • SYLWIA SZCZEPANIAK    - MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 1 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 • MATEUSZ STRZELCZYK  - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 W ŁODZI
 • MARTA PRZYBYSZ              - GIMNAZJUM W ŻYCHLINIE

KATEGORIA SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:

I MIEJSCE    -  ŁUKASZ KOPER, I LO W BEŁCHATOWIE

II MIEJSCE   -  MICHALINA SERWA, I LO W ZGIERZU

III MIEJSCE  -  BARTOSZ GRANOSIK, ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TPZ W ZGIERZU

WYRÓŻNIENIA:

 • AGATA BIENIEK         - I LO W ŁOWICZU
 • ADAM GIERAS            - SAMORZĄDOWE LICEUM W ZGIERZU
 • KLAUDIA TYLICKA     - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  NR 19 W ŁODZI
 • DARIUSZ WYDERKA   - ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. S.STASZICA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 Nagrody oso­bi­ście wrę­czyła pani poseł Joanna Skrzydlewska.

20 grud­nia 2010 roku

Scroll To Top