Home / Galerie zdjęć / Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi Nie­za­po­mi­najka w Głow­nie było współ­or­ga­ni­za­to­rem VIII edy­cji Woje­wódz­kiego Prze­glądu Twór­czo­ści Arty­stycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych: “Nie zamie­niaj serca w twardy głaz…”.

W VIII już edy­cji udział wzięli pod­opieczni zaprzy­jaź­nio­nych domów pomocy spo­łecz­nej z regionu łódz­kiego.

Impreza odbyła sie pod patro­na­tem Woje­wody Łódz­kiej Jolanty Cheł­miń­skiej oraz Mar­szałka Woje­wódz­twa Łódz­kiego Witolda Stęp­nia a także Bur­mi­strza Głowna Grze­go­rza Janeczka.

Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak z biura posel­skiego.

20 wrze­śnia 2013

Zobacz także:

Onet.pl o pro­jek­cie poseł Joanny Skrzydlewskiej

Euro­pej­ski Dzień Bez Samochodu

Z pałacu Choj­nata do Par­la­mentu Euro­pej­skiego [ZDJĘCIA]


Scroll To Top