Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Województwo Łódzkie podpisało deklarację popierającą budowę autostrady A1

Województwo Łódzkie podpisało deklarację popierającą budowę autostrady A1

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim dekla­ra­cję doty­czącą koniecz­no­ści szyb­kiej reali­za­cji pro­jektu prio­ry­te­to­wego TEN - T nr 25, któ­rego celem jest budowa auto­strady A1 prze­bie­ga­ją­cej na tra­sie Gdańsk - Łódź - Brno - Wie­deń (1300 km).

Sieci trans­eu­ro­pej­skie odgry­wają bar­dzo ważną funk­cję w Unii Euro­pej­skiej. Sta­no­wią dobrą pod­stawę do roz­woju gospo­dar­czego oraz tech­no­lo­gicz­nego Wspól­noty. Poprawa mobil­no­ści jest pod­stawą dobro­bytu co sta­nowi cel całej Poli­tyki Euro­pej­skiej. Dla­tego też ważne jest, żeby roz­bu­do­wać wszyst­kie rodzaje sieci: trans­por­tową, ener­ge­tyczną oraz telekomunikacyjną.

Celem dekla­ra­cji jest pod­kre­śle­nie zna­cze­nia szyb­kiej budowy auto­strady A1, która zbliża regiony nad­bał­tyc­kie z połu­dnio­wymi regio­nami Europy.

W spo­tka­niu uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele 9 regio­nów, któ­rzy wspól­nie pod­pi­sali powyż­szą deklarację.

W imie­niu Woje­wódz­twa Łódz­kiego dekla­ra­cję pod­pi­sał Mar­sza­łek Wło­dzi­mierz Fisiak. Ini­cja­tywę poparli rów­nież posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego m.in. poseł Joanna Skrzydlewska.

Reali­za­cja inwe­sty­cji w czę­ści prze­bie­ga­ją­cej przez Woje­wódz­two Łódz­kie ma być ukoń­czona do 2012, a w cało­ści pro­jekt ma być zre­ali­zo­wany do 2017 r.

Scroll To Top