Home / Z regionu / Województwo łódzkie z 24-milionową nadwyżką w budżecie

Województwo łódzkie z 24-milionową nadwyżką w budżecie

Woje­wódz­two łódz­kie będzie miało 24 miliony zło­tych nad­wyżki przy­cho­dów nad wydat­kami . Tyle udało się wygo­spo­da­ro­wać w tego­rocz­nym budże­cie. Budżet został przy­jęty przez rad­nych Sej­miku pod­czas wtor­ko­wej sesji. Za gło­so­wało 17 rad­nych PO i PSL, prze­ciwko było 12 rad­nych PiS oraz jeden radny SLD.

Województwo łódzkie - budżet na 2015 rok

Nad­wyżka w budże­cie woje­wódz­twa łódz­kiego zosta­nie prze­zna­czona na spłatę kre­dy­tów i obli­ga­cji, wyemi­to­wa­nych w latach ubie­głych na pokry­cie wkładu wła­snego przy unij­nych inwe­sty­cjach. Naj­więk­sze zapla­no­wane wydatki obej­mują:
- trans­port i łącz­ność: 239 mln zł;
- admi­ni­stra­cję publiczną (w tym wydatki na Łódzką Regio­nalną Sieć Tele­in­for­ma­tyczną, Regio­nalny Sys­temu Infor­ma­cji Medycz­nej i e-Urząd): 195 mln zł;
- kul­turę i ochronę dzie­dzic­twa naro­do­wego: 73 mln zł;
- przed­się­bior­czość 45 mln zł;
- oświatę i wycho­wa­nie: 44 mln zł;
- pomoc spo­łeczną i inne zada­nia w zakre­sie poli­tyki spo­łecz­nej: 30 mln zł;
- kul­turę fizyczna i sport: 10 mln zł;
- ochronę zdro­wia: 10 mln zł.

Joanna Skrzy­dlew­ska, radna i czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, ze względu na kon­flikt inte­re­sów, nie gło­so­wała nad poprawką do budżetu, umoż­li­wia­jącą samo­rzą­dowi woje­wódz­twa prze­ka­za­nie 1 mln zł na budowę sta­dionu żuż­lo­wego “Orła”. Budowa sta­dionu będzie finan­so­wana przez mia­sto Łódź.

Scroll To Top