Home / Z regionu / Wpadnijcie do Uniejowa, bo warto

Wpadnijcie do Uniejowa, bo warto

Wpadnijcie do Uniejowa bo warto

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła udział w obcho­dach jubi­le­uszu budowy Uzdro­wi­ska Ter­mal­nego Uniejów.

Uro­czy­ste otwar­cie obiektu, w tym rów­nież boisk pod­grze­wa­nych wodami ter­mal­nymi, zagrody mły­nar­skiej, domu pracy twór­czej i wyre­mon­to­wa­nego zamku odbyło się w maju 2012 roku. W nowej czę­ści znaj­dują się m.in. gorące oraz zimne baseny - otwarte i kryte, kom­pleks saun, komora śnieżna o tem­pe­ra­tu­rze -10 st. C, bar wodny, krę­giel­nia i sala balowa. Cała inwe­sty­cja kosz­to­wała ok. 200 mln zł i była dofi­nan­so­wana z fun­du­szy unij­nych.

23 maja 2014

Scroll To Top