Home / Z regionu / Wszystkiego najlepszego dla pań!

Wszystkiego najlepszego dla pań!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet

To już wyłącz­nie święto, czy nadal wyraz pro­te­stu? Bywa, że ósmego marca przy­po­mi­nają się nie­które, wciąż aktu­alne powody, dla któ­rych panie usta­no­wiły Dzień Kobiet ponad sto lat temu, a od 1975 roku ofi­cjal­nie obcho­dzi go ONZ.

Nie darmo  Antó­nio Guter­res, sekre­tarz gene­ralny ONZ przy­po­mina, że osią­gnię­cie rów­no­ści płci i wzmoc­nie­nie pozy­cji kobiet to wciąż nie­do­koń­czona rzecz w  naszych cza­sach i nadal - naj­więk­sze wyzwa­nie dla praw czło­wieka. (pt)

Scroll To Top