Home / Z regionu / Wyciągają dzieci z bram i pomagają tym, chorym na raka

Wyciągają dzieci z bram i pomagają tym, chorym na raka

Kolejne cer­ty­fi­katy dla auto­rów pro­jek­tów zaak­cep­to­wa­nych w woje­wódz­kim budże­cie oby­wa­tel­skim wrę­czała Joanna Skrzy­dlew­ska. Podzię­ko­wa­nia za naj­lep­sze pomy­sły tra­fiły mię­dzy innymi do KS Budow­lani i do dwóch szpi­tali: przy ul. Spor­nej i “Łagiewniki”.

KS Budowalni

Klub Spor­towy Budow­lani posta­wił sobie ambitne zada­nie wycią­ga­nia dzieci z łódz­kich beto­no­wych podwó­rek i bram dzięki zor­ga­ni­zo­wa­nym dla nich zaję­ciom. Rug­by­ści aż do póź­nej jesieni będą szko­lić dzieci, zagro­żone w swym śro­do­wi­sku pato­lo­giami, zapew­nią im też cie­pły posi­łek i zor­ga­ni­zują barwny pik­nik integracyjny.

Zobacz też: To oni mieli naj­lep­sze pomy­sły w budże­cie oby­wa­tel­skim woje­wódz­twa łódzkiego

Cer­ty­fi­kat tra­fił rów­nież na Oddział Onko­lo­gii Dzie­cię­cej uni­wer­sy­tec­kiego szpi­tala przy ul. Spor­nej, gdzie - dzięki pie­nią­dzom budżetu oby­wa­tel­skiego - kil­ka­dzie­siąt rodzin leczo­nych tam dzieci zosta­nie objęte spe­cja­li­styczną opieką psychologiczną.

Certyfikat dla szpitala przy ul. Spornej

 

Pomoże to im znieść trud walki z cho­robą, którą aż w 70 proc. przy­pad­ków udaje sie leka­rzom zwal­czyć, jed­nak dla małych pacjen­tów i ich rodzin czę­sto ozna­cza to wie­lo­mie­sięczny pobyt w szpi­talu i ogromny stres. Szko­le­nie w tym zakre­sie przejdą rów­nież opie­ku­no­wie dzieci z rodzin zastęp­czych i adopcyjnych.

W spo­tka­niu, oprócz pomy­sło­daw­czyni dwóch wygra­nych pro­jek­tów - Alek­san­dry Mar­ci­niak, wzięła też udział ordy­na­tor oddziału dr Mał­go­rzata Sto­lar­ska i radny woje­wódzki Mar­cin Bugajski.

A o co dla swych pacjen­tów posta­rał się szpi­tal “Łagiew­niki”? O sfi­nan­so­wa­nie z budżetu oby­wa­tel­skiego urzą­dzeń rekre­acyj­nych pod chmurką. Sprzęt do ćwi­czeń na świe­żym powie­trzu będzie słu­żył oso­bom w róż­nym wieku, także tym, wyma­ga­ją­cym reha­bi­li­ta­cji rucho­wej. (pt)

Scroll To Top