Home / Uncategorized / Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USA

Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USA

Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USAGrasz i pasjo­nu­jesz się koszy­kówką? Mówisz po angiel­sku i chcesz wyje­chać na dwu­ty­go­dniowy obóz do Sta­nów? Weź udział w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez amba­sadę USA.

Kon­kurs prze­zna­czony jest dla mło­dzieży w wieku od 13 do 17 lat i składa się z dwóch eta­pów. Przede wszyst­kim trzeba przy­go­to­wać krótki, naj­wy­żej 60-sekundowy film, poka­zu­jący wła­sne umie­jęt­no­ści gry w koszy­kówkę i wyja­śnie­niem (po angiel­sku), dla­czego to wła­śnie autor zgło­sze­nia powi­nien wyje­chać na basket­ball camp do USA.

Swój fil­mik trzeba opu­bli­ko­wać na YouTube i do 26 paź­dzier­nika 2014 r prze­słać link na adres: embassyWarsawFacebook@state.gov.  16 zakwa­li­fi­ko­wa­nych auto­rów naj­lep­szych fil­mi­ków przej­dzie do dru­giego etapu.  Spo­śród nich amba­sada wybie­rze ośmioro zwy­cięz­ców, w tym co naj­mniej 5 dziewcząt.

Nagroda to dwa dwu­ty­go­dniowe wyjazdy do USA na obóz koszy­kar­ski w stycz­niu i kwiet­niu 2015 r. Pro­gram poza tre­nin­gami, pro­gram prze­wi­duje zaję­cia na temat zasad budo­wa­nia zespołu.

Wię­cej infor­ma­cji na temat kon­kursu na stro­nie inter­ne­to­wej amba­sady ame­ry­kań­skiej i na pro­filu amba­sady USA na Face­bo­oku. Part­ne­rem kon­kursu jest fun­da­cja Mar­cina Gor­tata MG13.

Scroll To Top