Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wykład Joanny Skrzydlewskiej dla słuchaczy Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wykład Joanny Skrzydlewskiej dla słuchaczy Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Spotkanie Joanny Skrzydlewskiej ze słuchaczami zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego WiekuJoanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się z słu­cha­czami  Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku w Zgie­rzu. Pod­czas wizyty euro­de­pu­to­wana opo­wie­działa o swo­jej pracy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, o funk­cjo­no­wa­niu insty­tu­cji euro­pej­skich oraz przed­sta­wiła pod­sta­wowe zagad­nie­nia doty­czące UE. W przy­go­to­wa­nej na to spo­tka­nie pre­zen­ta­cji zawarte były mię­dzy innymi infor­ma­cje doty­czące dzia­łal­no­ści poseł Skrzy­dlew­skiej oraz korzy­ści, jakie płyną dla Pol­ski po wej­ściu do UE. Na zakoń­cze­nie uczest­nicy spo­tka­nia zada­wali Joan­nie Skrzy­dlew­skiej wiele pytań doty­czą­cych przy­szło­ści naszego kraju.

7 czerwca 2013 r.

 

Scroll To Top