Home / Z regionu / Wyłoniliśmy półfinalistów Skrzydlewska Cup

Wyłoniliśmy półfinalistów Skrzydlewska Cup

Wyłoniliśmy półfinalistów Skrzydlewska Cup

Spo­tka­nia w gru­pie C w kate­go­rii klas I – III zakoń­czyły dziś rywa­li­za­cję w ćwierć­fi­na­łach Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Ostat­nie miej­sce w czwórce naj­lep­szych dru­żyn tur­nieju przy­pa­dło Szkole Pod­sta­wo­wej nr 19 z Łodzi, która – po nie­zwy­kle wyrów­na­nych meczach – wygrała rywa­li­za­cję w tej gru­pie. Wcze­śniej awans do pół­fi­nału w młod­szej kate­go­rii zapew­niły sobie: Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic, Szkoła Pod­sta­wowa z Czech i Szkoła Pod­sta­wowa z Bia­łej.
W kate­go­rii klas IV – VI o medale wal­czyć będą: Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi, Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa, Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 z Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego i Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 z Łęczycy.

- W ubie­głym roku także mie­li­śmy dwie szkoły z Łodzi w gro­nie ośmiu naj­lep­szych zespo­łów, choć żadna z nich nie powtó­rzyła w tym roku swo­jego rezul­tatu – komen­tuje Joanna Skrzy­dlew­ska, orga­ni­za­tor tur­nieju. – Nie mogę się docze­kać finału, cie­kawa jestem kto się­gnie po złoto, bo wszyst­kie dru­żyny pre­zen­tują podobne umiejętności.

Tego­roczny finał roze­gramy 21 maja, a nie jak pla­no­wa­li­śmy wcze­śniej – 16 maja. Powo­dem zmiany są fatalne pro­gnozy pogody na jutro – w Łodzi ma padać ulewny deszcz, któ­remu będzie towa­rzy­szyć silny wiatr i chłód.

- Zde­cy­do­wa­łam się prze­su­nąć finał ze względu na bez­pie­czeń­stwo jego boha­te­rów. Gra w desz­czu, na śli­skiej mura­wie byłaby zbyt nie­bez­pieczna – tłu­ma­czy Joanna Skrzy­dlew­ska.

Naj­waż­niej­sze w wiel­kim finale będą oczy­wi­ście zma­ga­nia o medale, ale i dla kibi­ców nie zabrak­nie atrak­cji. W pro­gra­mie m.in. pokazy żuż­low­ców, wizyta pił­ka­rzy Widzewa oraz nagrody – nie­spo­dzianki dla tych, któ­rzy zor­ga­ni­zują naj­efek­tow­niej­szy doping.

15 maja 2014

Scroll To Top