Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej na forum Parlamentu Europejskiego

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej na forum Parlamentu Europejskiego

W przy­ję­tej dziś rezo­lu­cji Par­la­ment Euro­pej­ski wyrazi swój sprze­ciw zmu­sza­niu kobiet do abor­cji i przy­mu­so­wej ste­ry­li­za­cji w Chi­nach. Ofi­cjalna poli­tyka pla­no­wa­nia rodziny pole­ga­jąca na zezwo­le­niu na posia­da­nie tylko jed­nego dziecka oraz wpro­wa­dze­nie abor­cji dzieci płci żeń­skiej to łama­nie praw czło­wieka, naru­sze­nie inte­gral­no­ści ciała kobiety, które zasłu­gują na naj­wyż­szą kry­tykę i inter­wen­cje poli­tyczną. Środki przy­musu, jakie są sto­so­wane na kobie­tach, żeby zmu­sić je do abor­cji: pre­sja oraz zastra­sza­nie sta­no­wią nie­hu­ma­ni­tarne narzę­dzie naci­sku na matki, aby pozbyły się swo­ich dzieci. Przy­pa­dek Mrs Feng Jian­mei poka­zuje, ze docho­dzi rów­nież do wymu­sza­nia abor­cji na pło­dach, które mogłyby być zdolne do samo­dziel­nej egzy­sten­cji poza cia­łem matki. Od 90 do 95% 7 mie­sięcz­nych dzieci uro­dzo­nych w Euro­pie ma szanse na prze­ży­cie. Więc to nie są już płody, a nie­malże w pełni ukształ­to­wane osoby ludz­kie. To nie może być tole­ro­wane i wciąż uzna­wane za nor­malne postę­po­wa­nie w ramach ofi­cjal­nej poli­tyki pla­no­wa­nia rodziny. Z naszej zaś strony nie powin­ni­śmy się ogra­ni­czać do słów, ale nasz dzi­siej­szy pro­test prze­ło­żyć na kon­kretne dzia­ła­nia, potrak­to­wać kwe­stie wymu­szo­nych abor­cji jako ważny ele­ment kolej­nego dia­logu dwu­stron­nego, dia­logu na temat prze­strze­ga­nia praw czło­wieka w Chinach.

5 lipca 2012 r.

Scroll To Top