Home / Z polityki / Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej podczas sesji plenarnej PE

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej podczas sesji plenarnej PE

Joanna SkrzydlewskaWystą­pie­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej na sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego pod­czas debaty doty­czą­cej zmian w pro­gra­mie Erasmus.

Treść wystą­pie­nia Joanny Skrzy­dlew­skiej: - Roz­wa­żamy dziś bar­dzo ważne zagad­nie­nie dla przy­szło­ści setek tysięcy Euro­pej­czy­ków. Komi­sja pro­po­nuje jeden wspólny pro­gram, który w naj­bliż­szych latach zastąpi te - funk­cjo­nu­jące dotych­czas. Przed­sta­wia­jąc pro­jekt, Komi­sja wska­zy­wała na pozy­tywy nowego roz­wią­za­nia. W porów­na­niu do lat poprzed­nich, znacz­nemu zwięk­sze­niu ule­gnie budżet prze­zna­czony na reali­za­cję pro­gramu. Sku­mu­lo­wa­nie kom­pe­ten­cji wszyst­kich dotych­cza­so­wych pro­gra­mów w jeden, ogra­ni­czy koszty utrzy­my­wa­nia wielu insty­tu­cji zarzą­dza­ją­cych, ma szansę wpły­nąć na skró­ce­nie pro­cesu decy­zyj­nego, zwią­za­nego z przy­dzie­la­niem środ­ków w ramach pro­gramu oraz zra­cjo­na­li­zuje ich wydawanie.

Dostrze­ga­jąc te wszyst­kie pozy­tywy, chcę zwró­cić uwagę na to, że two­rząc jeden wspólny pro­gram musimy mieć na uwa­dze przede wszyst­kim to, by nowe roz­wią­za­nie, w lep­szym stop­niu niż poprzed­nie, reali­zo­wało stra­te­giczne cele, które chcemy osią­gnąć. Mam tu na myśli te sek­tory nowego pro­gramu, które będą słu­żyć edu­ka­cji mło­dzieży. Stwa­rza­niu mło­dym ludziom szans na zatrud­nie­nie przez pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji, zdo­by­wa­nie nowych umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji. Dzięki tym ele­men­tom pro­gramu możemy w spo­sób realny wyrów­ny­wać róż­nice w szko­le­niu mło­dzieży w róż­nych regio­nach oraz sku­tecz­nie wal­czyć z bez­ro­bo­ciem w tej grupie.

Ape­luję zatem do Komi­sji, by wpro­wa­dza­jąc nowy pro­gram, kła­dła szcze­gólny nacisk na reali­za­cję celów słu­żą­cych zawo­do­wej akty­wi­za­cji młodzieży.

19 listo­pada 2013

Scroll To Top