Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w PE w sprawie wolontariatu transgranicznego

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w PE w sprawie wolontariatu transgranicznego

Joanna SkrzydlewskaRaport w spra­wie uzna­nia i pro­pa­go­wa­nia wolon­ta­riatu trans­gra­nicz­nego w UE poru­sza nie­zwy­kle ważne zagad­nie­nie. W związku z cha­rak­te­rem tej pracy - podej­mo­wa­nej z wła­snej woli i bez wyna­gro­dze­nia - jest czę­sto trak­to­wana jako mniej war­to­ściowa, a kwe­stie zwią­zane z ure­gu­lo­wa­niem praw wolon­ta­riu­szy pozo­stają nierozwiązane.

Uwa­żam, że w dobie kry­zysu gospo­dar­czego wolon­ta­riat, który jest ugrun­to­wa­niem demo­kra­cji i wyra­zem soli­dar­no­ści, powi­nien być objęty szcze­gólną tro­ską i pro­pa­go­wany także w kra­jach poza­unij­nych. Myślę, że dzia­ła­nia należy roz­po­cząć od ure­gu­lo­wa­nia nie­ja­snych ram praw­nych; powinno się także zli­kwi­do­wać nie­po­trzebne bariery administracyjne.

To z powodu prze­szkód biu­ro­kra­tycz­nych wolon­ta­riu­sze czę­sto nie mogą wyko­ny­wać swo­jej pracy i w osta­tecz­no­ści wielu z nich odczuwa znie­chę­ce­nie. Oprócz kwe­stii praw­nych, admi­ni­stra­cyj­nych i finan­so­wych trzeba zwró­cić szcze­gólną uwagę na to, jak wolon­ta­riat jest postrze­gany w Euro­pie i poza nią, trzeba zadbać o to, by dzia­łal­ność wolon­ta­riacka stała się spo­so­bem na posze­rze­nie wła­snych hory­zon­tów, zdo­by­cie doświad­cze­nia i inte­gra­cję międzypokoleniową.

11 czerwca 2012 r.

Scroll To Top