Home / Z polityki / Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie Europejskiego Nakazu Ochrony

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie Europejskiego Nakazu Ochrony

Pani Prze­wod­ni­cząca, Kole­żanki i Koledzy

Chcia­ła­bym ser­decz­nie pogra­tu­lo­wać obu Paniom spra­woz­daw­czy­niom rezul­ta­tów prac nad tą dyrek­tywą. Z wiel­kim entu­zja­zmem odno­szę się do zawar­tych w niej zapi­sów. Zagwa­ran­to­wa­nie ochrony przy­zna­nej, oso­bie będą­cej ofiarą w jed­nym pań­stwie rów­nież w innych pań­stwach UE, do któ­rych taka osoba musi się udać w oba­wie przed swoim oprawcą jest szansą dla niej na nor­malne życie. To wła­śnie dzięki Euro­pej­skiemu Naka­zowi Ochrony środki ochronne przy­jęte w jed­nym pań­stwie Unii mogą zostać uznane, zasto­so­wane i wyeg­ze­kwo­wane przez sądy innego pań­stwa człon­kow­skiego. Co wię­cej, roz­cią­gnię­cie zasto­so­wa­nia dyrek­tywy na ofiary wszel­kiego rodzaju prze­mocy a nie tylko na ofiary prze­mocy uwa­run­ko­wa­nej płciowo to kolejny milowy krok. Wszyst­kie osoby pokrzyw­dzone zasłu­gują na sza­cu­nek i ocze­kują, że sprawcy ich cier­pie­nia zostaną spra­wie­dli­wie uka­rani. Tylko mecha­nizm ochrony postę­pu­ją­cej za ofiarą wydaje się być w pełni sku­teczny i może zapo­biec powtó­rze­niu tego samego prze­stęp­stwa, może real­nie chro­nić ofiarę. Bar­dzo się cie­szę, że wśród 12 kra­jów, które przy­stą­piły do tej ini­cja­tywy zna­la­zła się rów­nież Polska.

14 grud­nia 2010 r.

Scroll To Top