Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie gwarancji pracy dla młodzieży

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie gwarancji pracy dla młodzieży

Zapro­po­no­wane przez Komi­sję Euro­pej­ską zale­ce­nie Rady w spra­wie gwa­ran­cji dla mło­dzieży sta­no­wić będzie pozy­tywny impuls poli­tyczny dla dzia­łań rzą­dów państw człon­kow­skich. Chcia­ła­bym jed­nak zwró­cić uwagę na kilka aspek­tów tego przed­się­wzię­cia, które mogą oka­zać się pro­ble­ma­tyczne w cza­sie jego wdrażania.

Prze­ciętny okres ocze­ki­wa­nia na ofertę pracy dla osób mło­dych w nie­któ­rych kra­jach znacz­nie prze­wyż­sza okres 4 mie­sięcy od opusz­cze­nia szkoły lub pracy. Ozna­cza to, że miej­sca pracy są dla tych osób nie­do­stępne lub po pro­stu ich nie ma.

W okre­sie restryk­cji wydat­ków publicz­nych przy­go­to­wa­nie dobrej pro­po­zy­cji pracy, stażu lub dal­szej nauki będzie, więc moż­liwe pod warun­kiem sko­or­dy­no­wa­nego wysiłku wszyst­kich akto­rów rynku pracy, włą­cza­jąc samych zain­te­re­so­wa­nych. Wszel­kie dzia­ła­nia podej­mo­wane w ramach gwa­ran­cji muszą być adre­so­wane tak, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać efekty i obni­żyć koszty ich finan­so­wa­nia. A pozy­ski­wa­nie miejsc pracy dla mło­dych nie może odbyć się kosz­tem innych grup wyma­ga­ją­cych wspar­cia na rynku pracy np. mło­dych matek.

Poza tymi aspek­tami uwa­żam, że pro­gram gwa­ran­cji może przy­nieść wiele korzy­ści rów­nież poprzez polep­sze­nie nasta­wie­nia pra­co­daw­ców do zatrud­nia­nia osób mło­dych. Obec­ność zaś kwe­stii bez­ro­bo­cia mło­dzieży wśród prio­ry­te­tów poli­tyki rzą­do­wej, stwa­rza także szanse na oży­wie­nie moty­wa­cji spo­łecz­nej do soli­dar­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej, tak potrzeb­nej w okre­sie trud­no­ści gospodarczych.

14 stycz­nia 2013 r.

Scroll To Top