Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Spra­woz­da­nie doty­czące sto­so­wa­nia dyrek­tywy o audio­wi­zu­al­nych usłu­gach medial­nych, poru­sza kilka bar­dzo istot­nych zagad­nień. Dla­tego cie­szę się, że  poseł spra­woz­dawca zwró­cił w nim mię­dzy innymi uwagę na pro­blem zwięk­sza­nia ilo­ści pro­gra­mów i audy­cji moż­li­wych do odbioru przez osoby star­sze i dotknięte nie­peł­no­spraw­no­ścią słu­chu i mowy.

Ważne jest to, by w dobie coraz więk­szej dostęp­no­ści tele­wi­zji - szcze­gól­nie na róż­nego rodzaju urzą­dze­niach prze­no­śnych - nie zapo­mi­nać o tych oso­bach, które ze względu na wiek lub nie­peł­no­spraw­ność, nie mogą same, na przy­kład bez pomocy tłu­ma­cza języka migo­wego, odbie­rać audy­cji emi­to­wa­nych w sta­cjach telewizyjnych.

Zwięk­sza­nie pro­duk­tów i usług audio­wi­zu­al­nych przy­sto­so­wa­nych  do odbioru przez osoby z dys­funk­cją wzroku lub słu­chu, przy­czyni się do znie­sie­nia wielu barier, na które te osoby cią­gle napo­ty­kają w spo­łe­czeń­stwie. Jestem prze­ko­nana, że ogra­ni­czy też poczu­cie wyklu­cze­nia spo­łecz­nego jakie z powodu małej ilo­ści pro­gra­mów przy­sto­so­wa­nych do odbioru przez tych nie­peł­no­spraw­nych, mogą oni odczu­wać. Dla­tego ape­luję do Komi­sji, by moni­to­ru­jąc sto­so­wa­nie dyrek­tywy przez pań­stwa człon­kow­skie, kła­dła rów­nież nacisk na dostęp­ność do usług medial­nych przez osoby star­sze oraz nie­peł­no­sprawne z dys­funk­cją wzroku lub słuchu.

20 maja 2013

YouTube: Obej­rzyj wystą­pie­nie w spra­wie dyrektywy

Scroll To Top