Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Panie Prze­wod­ni­czący, Kole­żanki i Koledzy

Z wiel­kim zado­wo­le­niem przyj­muję dzi­siej­sze gło­so­wa­nie nad euro­pej­ską plat­formą do walki z ubó­stwem i wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Mam nadzieje, że wspólna pod­stawa prawna przy­czyni się do lep­szej koor­dy­na­cji i zwięk­szy efek­tyw­ność dzia­łań skie­ro­wa­nych na walkę z biedą i pomoc naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym. Szcze­gól­nie w trud­nych cza­sach kry­zysu, który naj­bar­dziej dotknął ludzi naj­bied­niej­szych, czę­sto bez oszczęd­no­ści i więk­szych per­spek­tyw musimy skon­cen­tro­wać naszą uwagę na tych, któ­rzy są w naj­trud­niej­szym poło­że­niu. Rządy państw w poszu­ki­wa­niu oszczęd­no­ści budże­to­wych mają ten­den­cje do zmniej­sza­nia wydat­ków wła­śnie na pomoc spo­łeczną co jesz­cze bar­dziej pogar­sza sytu­ację tych osób. W rapor­cie Pana Daer­den szcze­gól­nie istotna jest pro­po­zy­cja utwo­rze­nia koszyka pod­sta­wo­wych dóbr i usług, które mia­łyby być dostępne dla każ­dego. To roz­wią­za­nie zagwa­ran­to­wa­łoby nie­zbędne mini­mum dla każ­dej osoby i pozwo­li­łoby na godną egzy­sten­cję. Rów­no­cze­śnie takiemu przed­się­wzię­ciu muszą towa­rzy­szyć dzia­ła­nia skie­ro­wane na two­rze­nie miejsc pracy, rów­nież dla osób nisko­wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych oraz odpo­wied­nia poli­tyka odno­śnie miesz­kal­nic­twa socjalnego.

Cele jakie sobie posta­wi­li­śmy w stra­te­gii Europa 2020 są ambitne, ale wyko­nalne. Jeśli za teo­rią, zapi­sami na papie­rze pójdą fak­tyczne dzia­ła­nia rzą­dów naszych państw pod­jęte we współ­pracy z orga­ni­za­cjami spo­łecz­nymi mamy szanse zmniej­szyć ilość osób pozo­sta­ją­cych na mar­gi­ne­sie społeczeństwa.

Scroll To Top