Home / Działalność społeczna / Wystartował program “Mały mistrz”. Rosną drużyny na Skrzydlewska Cup!

Wystartował program “Mały mistrz”. Rosną drużyny na Skrzydlewska Cup!

Mały MistrzDziś uczest­ni­czy­łam w ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu „Mały Mistrz”. Ten świetny pro­jekt ma pomóc w roz­wi­ja­niu spraw­no­ści fizycz­nej uczniów i pod­wyż­sza­niu kom­pe­ten­cji zawo­do­wych nauczy­cieli.  Akces zgło­siło 1,684 tys. szkół, w któ­rych uczy się i ćwi­czy ponad 80 tysięcy uczniów. Tylko się cie­szyć, zapewne przy­bę­dzie nowych dru­żyn w tur­nieju Skrzy­dlew­ska Cup!

Mały Mistrz ma wspo­móc roz­wój dzieci z klas I-III szkół pod­sta­wo­wych, które mogą brać udział w zaję­ciach w sze­ściu głów­nych blo­kach spor­to­wych: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Pił­karz, Lek­ko­atleta, Pływak-Wodniak. Oczy­wi­ście, ist­nieje moż­li­wość posze­rza­nia pro­gramu o pokrewne dzie­dziny. Za opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści z każ­dego bloku uczeń nagra­dzany jest odznaką.

Spraw­no­ści mogą być pro­wa­dzone przez nauczy­ciela w ciągu trzech lat nauki w kla­sach I–III, z tym, że z każ­dym rokiem zwięk­szają się wyma­ga­nia, któ­rym powinno spro­stać dziecko. To kolejne przed­się­wzię­cie Mini­ster­stwa Sportu i Tury­styki, obok pro­gra­mów Multi Sport, Umiem pły­wać, Stop zwol­nie­niom z WF-u, Ani­ma­tor Sportu Dzieci i Mło­dzieży czy Nasz Orlik.

Scroll To Top