Home / Napisali o mnie / Wywiad w Gazeta.pl: o kampanii i wyborach do PE

Wywiad w Gazeta.pl: o kampanii i wyborach do PE

Wywiad w Gazeta.pl: o kampanii i wyborach do PEWio­letta Gna­ci­kow­ska Gazeta.pl: Kam­pa­nia wybor­cza do Par­la­mentu Euro­pej­skiego nie budzi dużych emo­cji. Dlaczego?

Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: Dla wielu osób Par­la­ment Euro­pej­ski jest nie­zro­zu­miały. Wielu wybor­ców nie do końca się orien­tuje, jaką rolę odgry­wają posło­wie. To powód znie­chę­ce­nia. Ale jed­no­cze­śnie pra­wie 90 proc. Pola­ków uważa się za euroentuzjastów.

Dla­czego powin­ni­śmy w nie­dzielę pójść na wybory?

- Prawo, które obo­wią­zuje u nas w kraju, w 75 proc. jest wyni­kiem naszego człon­ko­stwa w Unii Euro­pej­skiej. Gło­so­wa­nie to jest nasz przy­wi­lej i odpo­wie­dzial­ność. Uczest­nic­two w wybo­rach to prze­jaw patriotyzmu.

22 maja 2014
Scroll To Top