Home / Napisali o mnie / Wywiad w Interia.pl: o zarobkach posłów, bezrobociu i wyborach

Wywiad w Interia.pl: o zarobkach posłów, bezrobociu i wyborach

InteriaAgnieszka Waś-Turecka, INTERIA.PL: 25 maja Polacy, a przy­naj­mniej jakaś ich część, będzie wybie­rać nowych posłów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Na razie wybory nie wzbu­dzają zbyt wielu emocji.

Może z wyjąt­kiem euro­za­rob­ków (według wyli­czeń “New­swe­eka”, euro­po­seł dostaje 32 tys. zł brutto pen­sji i około 17,5 tys. zł w die­tach). Ponoć Tade­usz Cymań­ski roz­pła­kał się, gdy zoba­czył wyciąg z konta po pierw­szej wypłacie.

Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Europejskiego:

- Tak mało, czy tak dużo?

Tak dużo. Pani towa­rzy­szyły podobne emocje?

- (po wes­tchnie­niu) Nie. Z kilku wzglę­dów. Po pierw­sze, mia­łam 18 lat, gdy zało­ży­łam swoją pierw­szą dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Po dru­gie, pocho­dzę z dobrze sytu­owa­nej rodziny, a jako euro­po­słanka nie zara­biam dużo wię­cej niż wcześniej.

- Z pol­skiego punktu widze­nia zarobki w Par­la­men­cie Euro­pej­skim wydają się wyso­kie, ale gdy zesta­wimy je z wyna­gro­dze­niem innych funk­cjo­na­riu­szy unij­nych, to okażą się jed­nymi z najniższych.

Myślę, że tutaj w Bruk­seli mogłaby Pani zna­leźć asy­sten­tów, któ­rzy zara­biają wię­cej, nie mówiąc już np. o sędziach trybunału.

Pełny wywiad: na stro­nach Interia.pl

728x90

Scroll To Top