Home / Napisali o mnie / Wywiad z Joanną Skrzydlewską o funduszach unijnych

Wywiad z Joanną Skrzydlewską o funduszach unijnych

- Chcie­li­by­śmy, żeby dotych­cza­sowe suk­cesy sta­no­wiły inspi­ra­cję dla miesz­kań­ców, firm, insty­tu­cji czy też samo­rzą­dów i mobi­li­zo­wały do się­ga­nia po środki unijne. Oka­zję ku temu stwa­rza Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Łódz­kiego na lata 2014-2020, w któ­rym około 635 mln € pocho­dzi wła­śnie z EFS.

Joanna Skrzydlewska_1

Finan­so­wane będą m. in. ini­cja­tywy na rzecz zmniej­sze­nia bez­ro­bo­cia (staże, prak­tyki, dota­cje na nowe firmy), akty­wi­za­cja społeczno-zawodowa, dzia­ła­nia umoż­li­wia­jące powrót na rynek pracy osób spra­wu­ją­cych opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, roz­wój pra­cow­ni­ków i przed­się­biorstw, dzia­ła­nia zwią­zane z ochroną zdro­wia czy też edu­ka­cja – wycho­wa­nie przed­szkolne, kształ­ce­nie ogólne, zawo­dowe oraz kształ­ce­nie osób dorosłych.

Te pie­nią­dze to następna szansa na wzrost gospo­dar­czy oraz roz­wój rynku pracy. Jed­nak naszym celem jest przede wszyst­kim poprawa jako­ści życia w woje­wódz­twie łódz­kim - mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego w wywia­dzie opu­bli­ko­wa­nym  w rpo.lodzkie.pl

Scroll To Top