Home / Galerie zdjęć / Wywieś biało-czerwoną [Zdjęcia]

Wywieś biało-czerwoną [Zdjęcia]

Wywieś biało-czerwoną

Wywieś biało-czerwoną – pod takim hasłem poseł Skrzy­dlew­ska przy­po­mi­nała dziś miesz­kań­com  Łodzi o przy­pa­da­ją­cej 2 maja 2014 r. 10. rocz­nicy uchwa­le­nia przez Sejm Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej Dnia Flagi.

Poseł Skrzy­dlew­ska zachę­cała do czyn­nego obcho­dze­nia tego święta poprzez wywie­sza­nie naszego sym­bolu naro­do­wego na domach i blokach.

Święto flagi obcho­dzone jest w wielu pań­stwach świata, mię­dzy innymi w USA, Mek­syku, Fin­lan­dii czy w Chinach.

30 kwiet­nia 2014

 

Scroll To Top