Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / XXXII rocznica stanu wojennego

XXXII rocznica stanu wojennego

1XXXII rocznica stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódz­kiej NSZZ “Soli­dar­ność” był ora­gni­za­to­rem obcho­dów XXXII rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego.

Obchody roz­po­częły się Mszą Świętą w kościele pw. Naj­święt­szego Imie­nia Jezus w Łodzi. Po mszy uczest­nicy prze­ma­sze­ro­wali pod “Pomnik-Krzyż” pod kościo­łem Pod­wyż­sze­nia Św. Krzyża, gdzie po prze­mó­wie­niu prze­wod­ni­czą­cego zarządu Wal­de­mara Krenca, zło­żono kwiaty.

Wią­zankę w imie­niu Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, zło­żył Tomasz Dominiak.

16 grud­nia 2013

 

Scroll To Top