Home / Galerie zdjęć / Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [ZDJĘCIA]

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [ZDJĘCIA]

Po raz kolejny Pałac Choj­nata w Bia­łej Raw­skiej orga­ni­zuje uro­czy­ste cele­bra­cje kolej­nych Pre­zy­den­cji w Radzie Unii Europejskiej.

Z tej oka­zji w Par­la­men­cie Euro­pej­skim została otwarta wystawa pre­zen­tu­jąca doro­bek tych nie­zwy­kłych wydarzeń.

Współ­or­ga­ni­za­to­rami wystawy są m.in. poseł Joanna Skrzy­dlew­ska (PO) oraz kwe­stor Lidia Gerin­ger de Oeden­berg. Ini­cja­tywę wsparli: Witold Stę­pień, mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego, Józef Maty­siak, sta­ro­sta Rawy Mazo­wiec­kiej oraz Krzysz­tof Mala­recki, wła­ści­ciel Pałacu Choj­nata.

Prace można podzi­wiać w Sali Yehudi Menu­hin  przez cały tydzień.

17 wrze­śnia 2013

Czy­taj także:

Z pałacu Choj­nata do Par­la­mentu Europejskiego

20 wrze­śnia Ogól­no­pol­skim Dniem Przedszkolaka

O rapor­cie Joanny Skrzy­dlew­skiej na 49. posie­dze­niu Sejmu RP

Scroll To Top