Home / Z polityki

Z polityki

Feed Subscription

Najnowsze informacje na temat publicznej działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej

Foliowe reklamówki: kolejne zakazy już niebawem?

Foliowe rekla­mówki - każdy z nas zużywa śred­nio 190 przez rok. Powstaje ich 100 miliar­dów, więc walają się wszę­dzie. Nawet ... Czytaj dalej »

FEAD: 473 miliony euro na wsparcie najuboższych w Polsce

bezpłatna pomoc prawna

Praca dla młodych: miliard euro jeszcze w tym roku

Te mija­jące 10 lat, z któ­rych pięć spę­dzi­łam w Par­la­men­cie Euro­pej­skim to był bar­dzo dobry czas dla Łodzi i całego woje­wódz­twa. Uczest­ni­czy­łam w tym wraz z Wami. Wiele zostało jesz­cze do nad­ro­bie­nia, wiele trzeba dokoń­czyć, choćby bli­skie mi kwe­stie ure­gu­lo­wań i gwa­ran­cji pracy dla mło­dych. Wiem jed­nak, że przez kolejne kilka lat Łódź i całe woje­wódz­two posta­wią kolejne kroki na dro­dze do Europy. To słuszny wybór; zwłasz­cza w cza­sach nara­sta­ją­cego na wscho­dzie niepokoju.

Bronisław Komorowski gościem Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej

W pią­tek 6 lutego, o godz. 12, (reje­stra­cja uczest­ni­ków od godziny 11) w salach Sta­dionu Naro­do­wego w War­sza­wie odbę­dzie się ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: politycy powinni wyznaczać standardy

Obszerny wywiad z Joanną Skrzy­dlew­ską, człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, uka­zał się w “Dzien­niku Łódz­kim”. Jeden z wąt­ków to kry­te­ria przy­zwo­itego ... Czytaj dalej »

Karta Dużej Rodziny z mocą ustawy! Joanna Skrzydlewska: nareszcie!

Karta Dużej Rodziny od stycz­nia wcho­dzi w życie z mocą ustawy. Joanna Skrzy­dlew­ska z rado­ścią przy­jęła infor­ma­cję, że w ponie­dzia­łek ... Czytaj dalej »

Za nami pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji

Zaprzy­się­że­nie nowych rad­nych i wyło­nie­nie nowych władz woje­wódz­twa były głów­nymi punk­tami obrad pod­czas pierw­szej sesji nowego Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego, wyło­nio­nego ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy wyniki głosowania. Jestem wdzięczna za 23 102 głosy

Moi dro­dzy, po dłu­gim cza­sie pozna­li­śmy wyniki gło­so­wa­nia do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego. Wszyst­kim 23102 łodzian­kom i łodzia­nom, któ­rzy oddali na ... Czytaj dalej »

Dziękuję za udział w wyborach samorządowych

Dzię­kuję łodzia­nom i miesz­kań­com woje­wódz­twa łódz­kiego, któ­rzy zna­leźli czas w nie­dzielę, by oddać głos w wybo­rach samo­rzą­do­wych. Dzię­kuję, że Wam ... Czytaj dalej »

Joseph Daul o działalności poseł Skrzydlewskiej

Joseph Daul o poseł Joan­nie Skrzy­dlew­skiej: god­nie repre­zen­tuje Pol­skę i jej inte­resy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. - Joanna Skrzy­dlew­ska to młody, dyna­miczny ... Czytaj dalej »

Jerzy Buzek o Joannie Skrzydlewskiej: po prostu dobry polityk!

Co sądzi Jerzy Buzek o dzia­łal­no­ści Joanny Skrzy­dlew­skiej w Par­la­men­cie Europejskim? - Z przy­jem­no­ścią obser­wuję sku­tecz­ność dzia­łań poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej ... Czytaj dalej »

Gwarancje dla młodzieży” inwestycją w przyszłość

„Gwa­ran­cja dla mło­dzieży: wpro­wa­dze­nie jej w życie”, to tytuł debaty jaka odbyła się w Komi­sji Euro­pej­skiej, w Bruk­seli. Prze­ma­wiali m.in. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top