Home / Z regionu

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Rusza budowa nowego skrzydła szpitala im. Pirogowa

Budowa nowego skrzy­dła szpi­tala im. Miko­łaja Piro­gowa nie­ba­wem rusza przy ul. Wól­czań­skiej. Stu­letni nie­mal budy­nek wresz­cie będzie miał nowo­cze­sny blok ... Czytaj dalej »

W Łodzi będzie już 17 rowerowych stacji naprawczych

Miło jest mieć wpływ na to, co dzieje się w Łodzi, prawda? W publicz­nym gło­so­wa­niu łodzia­nie wska­zali loka­li­za­cje dla kolej­nych ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: wybory samorządowe 2018 rodzą wiele obaw

Naj­bliż­sze wybory niosą  same znaki zapy­ta­nia. Wia­domo, że odbędą się jesie­nią, ale wciąż nie wiemy kiedy dokład­nie. Szy­kuje się mnóstwo ... Czytaj dalej »

Tłusty czwartek? Szykowaliśmy się do niego w Gomunicach

W takie miej­sca wraca się z przy­jem­no­ścią. W Gomu­ni­cach, na zapro­sze­nie wójta gminy , gościła dziś Joanna Skrzy­dlew­ska. A że tłu­sty ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska z podziękowaniami od wójta

W pod­su­mo­wa­niu trze­ciego roku obec­nej kaden­cji parzę­czew­skiego samo­rządu wzięła udział Joanna Skrzy­dlew­ska. Spo­tka­nie odbyło się z udzia­łem władz gminy, rad­nych ... Czytaj dalej »

Ferie w Łodzi? Skorzystajcie z warsztatów RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim

Ferie 2018 w Łodzi? Uni­wer­sy­tet Łódzki zapra­sza dzieci na pół­ko­lo­nie z kre­atyw­nymi warsz­ta­tami Robo­CAMP z pro­gra­mo­wa­niem i robo­tami LEGO.  Są jesz­cze ... Czytaj dalej »

Wyciągają dzieci z bram i pomagają tym, chorym na raka

Kolejne cer­ty­fi­katy dla auto­rów pro­jek­tów zaak­cep­to­wa­nych w woje­wódz­kim budże­cie oby­wa­tel­skim wrę­czała Joanna Skrzy­dlew­ska. Podzię­ko­wa­nia za naj­lep­sze pomy­sły tra­fiły mię­dzy innymi ... Czytaj dalej »

Czy pamiętamy o tej, niemieckiej zbrodni? 73. rocznica tragedii Radogoszcza

73. rocz­nicę zakoń­cze­nia hitle­row­skiej oku­pa­cji uczci­li­śmy w pią­tek 19 stycz­nia przed Pomnikiem-Mauzoleum na Rado­gosz­czu. To tutaj doszło do ostat­niej nie­miec­kiej, ... Czytaj dalej »

Rekordowy budżet na przywrócenie blasku zabytkom

Do końca lutego potrwa kon­kurs dla osób posia­da­ją­cych obiekty wpi­sane do reje­stru zabyt­ków i wyma­ga­jące reno­wa­cji. Zarząd Woje­wódz­twa Łódz­kiego przy­zna­czył ... Czytaj dalej »

Już 448 wniosków o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego. To działa!

Od 2 stycz­nia można skła­dać wnio­ski o wyda­nie Karty Seniora Woje­wódz­twa Łódz­kiego.  W dwa tygo­dnie napły­nęło ich już 448 - ... Czytaj dalej »

Człowiek Roku 2017: Joanna Skrzydlewska zgłoszona do plebiscytu Dziennika Łódzkiego

W naprawdę dobo­ro­wym towa­rzy­stwie zna­la­zła się Joanna Skrzy­dlew­ska jako kan­dy­datka w ple­bi­scy­cie “Czło­wiek Roku 2017″  Dzien­nika Łódz­kiego, zgło­szona w kate­go­rii “Samo­rząd­ność ... Czytaj dalej »

Tunelem pod Łodzią już od 2022 roku. Dziś podpisanie umowy

Dziś pod­pi­sana zosta­nie umowa na budowę tunelu mię­dzy dwor­cem Łódź Fabryczna a dwor­cami Łódź Kali­ska i Łódź Żabie­niec. Prze­targ wygrało ... Czytaj dalej »

Scroll To Top