Home / Z regionu (page 10)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USA

Grasz i pasjo­nu­jesz się koszy­kówką? Mówisz po angiel­sku i chcesz wyje­chać na dwu­ty­go­dniowy obóz do Sta­nów? Weź udział w kon­kur­sie ... Czytaj dalej »

Wszystkiego najlepszego, szanowni nauczyciele!

W przy­pa­da­ją­cym dziś Dniu Edu­ka­cji Naro­do­wej, wszyst­kim wspa­nia­łym nauczy­cie­lom, wycho­waw­com i wykła­dow­com życzę jak naj­wię­cej źró­deł zawo­do­wej satys­fak­cji. Naj­ser­decz­niej też ... Czytaj dalej »

Kandydaci z listy PO do Sejmiku Województwa Łódzkiego zaprezentowani

O man­daty rad­nych Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego z łódz­kiej listy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej ubie­gają się: Hanna Zda­now­ska, Joanna Skrzy­dlew­ska, Mar­cin Bugaj­ski, Tomasz Pio­trow­ski oraz Anna ... Czytaj dalej »

Niesamowita Piotrkowska w światłach Festiwalu

Trwa czwarta edy­cja „Festi­walu Kine­tycz­nej Sztuki Świa­tła” Light. Move. Festi­val. Dziś jed­nym z arty­stycz­nych wyda­rzeń stał się występ Michała Urba­niaka. Piotr­kow­ska, ... Czytaj dalej »

Najnowszy sondaż wyborczy: Platforma utrzymuje poparcie

34 pro­cent uczest­ni­ków naj­now­szego son­dażu poli­tycz­nego dekla­ruje chęć gło­so­wa­nia na Plat­formę Oby­wa­tel­ską. To poziom popar­cia taki sam jak we wrze­śniu. ... Czytaj dalej »

Miliardy dla samorządu” to nie puste hasło. To realne pieniądze dla społeczności

-  Woje­wódz­two łódz­kie w latach 2014 – 2020 otrzyma 2253,9 mln euro czyli ponad 9,4 miliarda zło­tych - przy­po­mina Joanna Skrzy­dlew­ska, ... Czytaj dalej »

PGE Marma Rzeszów wygrała rewanż z Orłem i awansowała do Enea Ekstraligi

Nie­dzielny rewanż w Rze­szo­wie udał się zespo­łowi PGE Marma. Rze­szo­wia­nie wygrali 55: 35. Gra­tu­lu­jemy powrotu do Enea Ekstraligi. Czy­taj też: Orzeł ... Czytaj dalej »

Rak piersi. Naprawdę myślisz, że Ciebie nie dotyczy?

300 tego­rocz­nych matu­rzy­stek z osiem­na­stu szkół było gośćmi fun­da­cji Carpe Diem pod­czas IV już Meetingu na rzecz walki z rakiem ... Czytaj dalej »

Wystartował program “Mały mistrz”. Rosną drużyny na Skrzydlewska Cup!

Dziś uczest­ni­czy­łam w ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu „Mały Mistrz”. Ten świetny pro­jekt ma pomóc w roz­wi­ja­niu spraw­no­ści fizycz­nej uczniów i pod­wyż­sza­niu ... Czytaj dalej »

Raport w sprawie pracy dla młodych zdobył największe uznanie

Raport z kaden­cji poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej pod­su­mo­wał dotych­cza­sową dzia­łal­ność eurodeputowanej. Na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie znaj­duje się pełen raport, poprzez gło­so­wa­nie  ... Czytaj dalej »

Zapraszam na III Ogólnopolski Marsz Seniora do Skierniewic

Poseł Dorota Rut­kow­ska zor­ga­ni­zo­wała tego­roczny, III Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora - Skier­nie­wice 2014, który odbę­dzie się już w naj­bliż­szą nie­dzielę, 28 ... Czytaj dalej »

10 lat w Unii, 20 miliardów złotych dla Łódzkiego

8 tysięcy zło­tych - taka kwota inwe­sty­cji na jed­nego miesz­kańca woje­wódz­twa łódz­kiego uzbie­rała się przez te 10 lat w Unii. 10 ... Czytaj dalej »

Scroll To Top