Home / Z regionu (page 10)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Zapraszam na III Ogólnopolski Marsz Seniora do Skierniewic

Poseł Dorota Rut­kow­ska zor­ga­ni­zo­wała tego­roczny, III Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora - Skier­nie­wice 2014, który odbę­dzie się już w naj­bliż­szą nie­dzielę, 28 ... Czytaj dalej »

10 lat w Unii, 20 miliardów złotych dla Łódzkiego

8 tysięcy zło­tych - taka kwota inwe­sty­cji na jed­nego miesz­kańca woje­wódz­twa łódz­kiego uzbie­rała się przez te 10 lat w Unii. 10 ... Czytaj dalej »

Finał III edycji turnieju piłkarskiego Skrzydlewska Cup. Obejrzyj wideo

Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup trenowali z Michałem Probierzem

Repre­zen­tanci Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014 w kate­go­rii klas I – III, tre­no­wali ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014 potrenują z Michałem Probierzem

W sobotę na głów­nej pły­cie sta­dionu Widzewa zwy­cięzcy tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup spo­tkają się na tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, ... Czytaj dalej »

Prezydent Barack Obama z wizytą w Polsce

Dziś w War­sza­wie roz­po­częły się dwu­dniowe obchody 25. rocz­nicy wybo­rów 4 czerwca 1989 roku. Z tej oka­zji do Pol­ski przy­był ... Czytaj dalej »

Widzewiak Marek Wasiluk z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Widze­wiak Marek Wasi­luk został Pił­ka­rzem meczu w spo­tka­niu Widzew - Piast Gli­wice. Strze­lec pierw­szego gola dla Widzewa w wygra­nym 2:1 ... Czytaj dalej »

Finał międzyszkolnego konkursu „Razem zapobiegamy pożarom”

W Szkole Podstawowej nr 202 w Nowosolnej, odbył się już po raz piąty finał edycji mię­dzysz­kol­nego konkursu „Razem zapo­bie­gamy pożarom”. ... Czytaj dalej »

Dyżur w Aleksandrowie Łódzkim

W czwar­tek 29 maja zapra­szamy do Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, miesz­czą­cej się w Alek­san­dro­wie Łódz­kim przy ul. 11-go Listo­pada 3, na ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski bez tajemnic - eurolekcje w Pabianicach

W pabia­nic­kim Zespole Szkół nr 1, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się lek­cja o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich ... Czytaj dalej »

Zapraszamy na dyżur w Poddębicach

We wto­rek 27 maja w Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Pod­dę­bi­cach przy ul. Puła­skiego 3, w godzi­nach ... Czytaj dalej »

Wpadnijcie do Uniejowa, bo warto

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła udział w obcho­dach jubi­le­uszu budowy Uzdro­wi­ska Ter­mal­nego Uniejów. Uro­czy­ste otwar­cie obiektu, w tym rów­nież boisk pod­grze­wa­nych ... Czytaj dalej »

Scroll To Top