Home / Z regionu (page 165)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Uroczystości u bonifratrów

“Obok szpi­tala św. Jana Bożego, pro­wa­dzo­nego przez zakon boni­fra­trów otwarta została nowa apteka. Uro­czy­stego poświę­ce­nia pla­cówki doko­nał metro­po­lita łódzki ks. ... Czytaj dalej »

Klub Pancernika klika w fotelikach

W tro­sce o edu­ka­cję naj­młod­szych w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego, ochronę dzieci jako pośred­nich użyt­kow­ni­ków dróg, ale rów­nież w celu ... Czytaj dalej »

Obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła dzi­siaj udział w obcho­dach 67. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej. Dzień 1 wrze­śnia został uchwa­lony przez ... Czytaj dalej »

Sierpień ’80. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej uczcili w Gdańsku 26. rocznicę Porozumień Sierpniowych.

Par­la­men­ta­rzy­ści Plat­formy Oby­wa­tel­skiej uczcili w Gdań­sku 26. rocz­nicę Poro­zu­mień Sierp­nio­wych. W samo połu­dnie lider PO Donald Tusk wraz z pra­wie ... Czytaj dalej »

Rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto

Posłanka Joanna Skrzy­delw­ska wzięła udział w tego­rocz­nych obcho­dach 62. rocz­nicy likwi­da­cji przez Niem­ców obozu zagłady w Łodzi. Wraz z nią, ... Czytaj dalej »

Spotkanie w UMŁ w sprawie S-8

Par­la­men­ta­rzy­ści, w tym m.in. posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska, oraz przed­sta­wi­ciele władz woje­wódz­twa i samo­rzą­dowcy z całego regionu roz­ma­wiali dziś w Łodzi ... Czytaj dalej »

Rozmawiamy z Joanną Skrzydlewską, poseł z Łodzi

Gdy miałam 7 lat, pierwszy raz leciałam sama samolotem za granicę do szkoły językowej. Sama jechałam metrem z lotniska. Szybko stałam się samodzielna. Dzięki tacie, który powtarzał, że jeśli do wszystkiego dojdę sama, nie będę się bała życia. Wpajał też szacunek do pieniędzy. Nigdy nic nie dostałam za darmo. Jako nastolatka jeździłam w wakacje pracować na giełdzie kwiatowej w Holandii. Wstawałam o 4 rano, grzebałam w śmierdzącej wodzie od kwiatów, ale czegoś się nauczyłam. Nie jestem rozrzutna. Wiem, jak ciężko zdobyć pieniądze. Czytaj dalej »

Prezentacja Widzewa

Wczo­raj w wiel­kim stylu w Teatrze Nowym w Łodzi odbyła się ofi­cjalna pre­zen­ta­cja dru­żyny Widzewa przed sezo­nem 2006/2007. Jed­nym z ... Czytaj dalej »

Spotkanie w sprawie szpitala MSWiA w Łodzi

Wczo­raj z ini­cja­tywy związ­ków zawo­do­wych dzia­ła­ją­cych przy szpi­talu MSWiA w Łodzi odbyło się spo­tka­nie związ­kow­ców z posłami Ziemi Łódz­kiej. Było ... Czytaj dalej »

Nowe biuro łódzkiej Platformy

Infor­mu­jemy, że łódzka Plat­forma Oby­wa­tel­ska ma nową siedzibę. Mie­ści się ona przy ul. Piotr­kow­skiej 59 (I pię­tro) w Łodzi. Osobą do ... Czytaj dalej »

Konferencja prasowa parlamentarzystów PO Ziemi Łódzkiej

W Biurze Poselskim Joanny Skrzydlewskiej odbyła się konferencja prasowa poświęcona planom dotyczącym odsunięcia drogi ekspresowej S 8 na południe od Łodzi oraz zmianom w ordynacji wyborczej do samorządów zaproponowanym przez koalicję rządową. Czytaj dalej »

Czego łodzianie mogą oczekiwać od rządu?

Pod tym tytu­łem odbyła się wczo­raj kon­fe­ren­cja pra­sowa łódz­kich posłów Plat­formy Oby­wa­tel­skiej - Joanny Skrzy­dlew­skiej, Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej i Miro­sława Drzewieckiego. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top