Home / Z regionu (page 167)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Posłanka Skrzydlewska komentuje dla wiadomosci24.p

Piwem czczono mia­no­wa­nie nowego tre­nera repre­zen­ta­cji Pol­ski Leo Been­hak­kera. Alko­hol w dło­niach sze­fów pol­skiej piłki poja­wił się pod­czas ofi­cjal­nej kon­fe­ren­cji ... Czytaj dalej »

Młode polskie parlamentarzystki: jak oceniają swój debiut w polityce?

Młode kobiety w polskiej polityce to wciąż rzadkość. W Sejmie jest ich niewiele, tylko dwie posłanki nie przekroczyły trzydziestki. Mają trudne zadanie, muszą nie tylko walczyć o swój program polityczny, ale też pokazać, że są w życiu publicznym niezbędne. Problem w tym, że w powszechnej opinii kariera polityczna jest naturalną drogą tylko dla mężczyzny. - Mam wiele męskich zainteresowań: skaczę na spadochronie, jeżdżę na motorze crossowym, kibicuję Widzewowi Łódź. A znajomość budowy samochodu robi wrażenie nawet na poważnych, doświadczonych posłach. Dzięki temu rozmowa o sprawach politycznych zaczyna się łatwiej - wyznaje Skrzydlewska. Czytaj dalej »

Uczniowie w Sejmie

Na zakoń­cze­nie roku szkol­nego posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska zapro­siła na wycieczkę do War­szawy wyróż­nia­ją­cych się uczniów klas gim­na­zjal­nych i lice­al­nych Kato­lic­kiego ... Czytaj dalej »

Mamy łódkę rikszę Asiulę

Posłanka Joanna Skrzydlewska została matką chrzestną łódki - rikszy "Asiula". Łódka będzie jeździła po ulicy Piotrkowskiej w ramach "Flotylli Pietryńskiej". Uroczystość z przymrużeniem oka odbyła się 7 czerwca w ramach Dni Morza organizowanych w Łodzi przez Ligę Morską i Rzeczną. Czytaj dalej »

Poselskie gratulacje

Jedną z pierw­szych osób, która zło­żyła gra­tu­la­cje Ste­fa­nowi Majew­skiemu za wywal­cze­nie awansu do I ligi była Joanna Skrzy­dlew­ska. Łódzka posłanka ... Czytaj dalej »

Nowy numer rachunku bankowego Platformy Obywatelskiej RP

Sza­nowni Kole­żanki i Koledzy! Infor­muję, że zgod­nie z zapo­wie­dziami i z wej­ściem w życie nowej Instruk­cji Finan­so­wej PO, ule­gły zmia­nie ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: Posłanka na żużlu

- Pani poseł, ma pani prawo jazdy na motocykle? - Nie. Bar­dzo chęt­nie bym je zro­biła, ale czasu bra­kuje. Potra­fię ... Czytaj dalej »

Żużlowa elita na torze łódzkiego Orła

Żuż­lowa elita na torze łódz­kiego Orła Dzi­siaj na torze przy ul. 6. Sierp­nia roze­grany zosta­nie ćwierć­fi­nał indy­wi­du­al­nych mistrzostw Pol­ski. Łódzcy ... Czytaj dalej »

Posłanka uhonorowała uczniów szkoły muzycznej

Posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska uho­no­ro­wała uczniów Pań­stwo­wej Szkoły Muzycz­nej I i II st. w Pabia­ni­cach za aktywny udział w I Inter­dy­scy­pli­nar­nym ... Czytaj dalej »

Region Łódzki ma swoich przedstawicieli w Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej RP

W skład Rady Kra­jo­wej z regionu łódz­kiego, oprócz par­la­men­ta­rzy­stów Ziemi Łódz­kiej - Joanny Skrzy­dlew­skiej, Ceza­rego Gra­bar­czyka, Iwony Śle­dziń­skiej - Kata­ra­siń­skiej, ... Czytaj dalej »

Oświadczenie

Posłanka Joanna Skrzy­dlew­ska - człon­kini sej­mo­wej Komi­sji Kul­tury Fizycz­nej i Sportu oświad­cza, że z powodu wcze­śniej zapla­no­wa­nych prac i spo­tkań ... Czytaj dalej »

Donald Tusk został ponownie szefem Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk został ponow­nie sze­fem Plat­formy Obywatelskiej. Donald Tusk został ponow­nie sze­fem Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. Na nie­dziel­nej III Kon­wen­cji Kra­jo­wej par­tii ... Czytaj dalej »

Scroll To Top