Home / Z regionu (page 168)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Posłanka wspiera szkołę muzyczną

Posłanka wspiera szkołę muzyczną. Joanna Skrzy­dlew­ska ufun­do­wała kom­po­zy­cje kwia­towe na Kon­cert Uczniów Łódz­kich Szkół Muzycz­nych, upa­mięt­nia­jący pierw­szą rocz­nicę śmierci Jana ... Czytaj dalej »

Młodzież w Sejmie

We wto­rek 25 kwiet­nia na zapro­sze­nie posłanki Joanny Skrzy­dlew­skiej gościli w Sej­mie RP ucznio­wie ostat­nich klas gim­na­zjal­nych i lice­al­nych dzia­ła­jący ... Czytaj dalej »

Tusk w Łodzi

W dniach 20-21 kwiet­nia br. Donald Tusk gościł w woje­wódz­twie łódzkim. Prze­wod­ni­czący spo­tkał się z wybor­cami w Skier­nie­wi­cach, Piotr­ko­wie, Opocz­nie ... Czytaj dalej »

Zwycięska inauguracja żużlowców Orła

Od wyso­kiej wygra­nej nad Polo­nią Piła żuż­lowcy Orła Łódź roz­po­częli nowy sezon w II lidze. Domi­na­cja łodzian na torze w ... Czytaj dalej »

Żużlowcy wystartują w lany poniedziałek

Joanna Skrzy­dlew­ska, spon­sor łódz­kich żuż­low­ców, po zakoń­cze­niu poprzed­niego sezonu obie­cała kibi­com, że w Łodzi powsta­nie silna dru­żyna. Wydaje się, że ... Czytaj dalej »

XVII Kongres Europejskiej Partii Ludowej

W dniach 30-31 marca br. odbył się w Rzy­mie XVII Kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej (EPL). Euro­de­pu­to­wany Jacek Saryusz-Wolski został wybrany ... Czytaj dalej »

O czym mówią łódzcy posłowie w Sejmie?

Kto z łódz­kich posłów wypo­wia­dał się naj­czę­ściej z sej­mo­wej mów­nicy? Debiu­tu­jący posło­wie: Syl­we­ster Paw­łow­ski z SLD i Joanna Skrzy­dlew­ska z ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska, posłanka PO, honorowy prezes klubu żużlowego Orzeł Łódź

Komu oddam mój 1 procent Chcia­ła­bym zaape­lo­wać do łodzian, aby jeden pro­cent swo­jego podatku prze­ka­zali na kluby spor­towe i fun­da­cje, ... Czytaj dalej »

Rodzice adopcyjni chcą urlopów macierzyńskich

O możliwość pójścia na macierzyński po adopcji bez względu na wiek dziecka upomniała się w Sejmie Joanna Skrzydlewska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Czytaj dalej »

Orzeł pod nowymi skrzydłami. Łódzki klub ma nowe władze

Klub stał na skraju ban­kruc­twa, ale uzna­łam, że w Łodzi jest zapo­trze­bo­wa­nie na żużel ? powie­działa nam Joanna Skrzy­dlew­ska ? ... Czytaj dalej »

Polityka. Posłowie podsumowują i apelują. Co straciliśmy przez sto dni?

Pani woje­wodo! Pro­szę inter­we­nio­wać u pre­miera, żeby sie­dziba BOT pozo­stała w Łodzi - zaape­lo­wała poseł Joanna Skrzy­dlew­ska do nowej woje­wody ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: Wiejska po raz pierwszy

A jak pierwsze wrażenia po sejmowym szkoleniu? - Niektórzy posłowie mogli poczuć się jak w szkole. Ale dla tych, którzy pierwszy raz byli na Wiejskiej, szkolenie było przydatne, bo w tak dużym gmachu można się pogubić. Ja już bywałam w Sejmie i mniej więcej wiem, gdzie co się mieści. Ale na szkoleniu nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy. Czytaj dalej »

Scroll To Top