Home / Z regionu (page 2)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Gala Sportu: wyróżnienia od Joanny Skrzydlewskiej dla najwybitniejszych zawodników

Naj­lepsi mło­dzi spor­towcy z woje­wódz­twa łódz­kiego, tre­ne­rzy i przed­sta­wi­ciele klu­bów uczest­ni­czyli w Gali Sportu. To pod­su­mo­wa­nie wyni­ków jakie mło­dzicy, junio­rzy ... Czytaj dalej »

Budżet województwa: dodatkowe 300 tys. złotych dla seniorów

Orga­ni­za­cja szpot­kań, kon­fe­ren­cji i szko­leń doty­czą­cych pro­ble­ma­tyki osób star­szych, funk­cjo­no­wa­nie Spo­łęcz­nej Rady Senio­rów woje­wódz­twa łódz­kiego, reali­za­cja Woje­wódz­kiej Karty Seniora, a ... Czytaj dalej »

Certyfikaty dla pomysłodawców realizowanych projektów budżetu obywatelskiego

Joanna Skrzy­dlew­ska wraz z mar­szał­kiem woje­wódz­twa Witol­dem Stęp­niem wrę­czyła ofi­cjalne cer­ty­fi­katy pomy­sło­daw­com zwy­cię­skich pro­jek­tów w Budże­cie Oby­wa­tel­skim Woje­wódz­twa Łódzkiego. Miesz­kańcy ... Czytaj dalej »

Wigilijnie, w gronie tych, którzy nas chronią na co dzień

Przed­sta­wi­ciele służb mun­du­ro­wych: poli­cjanci, stra­żacy, funk­cjo­na­riu­sze straży gra­nicz­nej, izby cel­nej, inspek­cji trans­portu dro­go­wego i leśnicy, podzie­lili się opłat­kiem pod­czas wigi­lij­nego ... Czytaj dalej »

Seniorzy pokazali klasę na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej “Przystanek 60+”

Galą w Łódz­kim Domu Kul­tury zakoń­czył się Woje­wódzki Prze­gląd Twór­czo­ści Doj­rza­łej “Przy­sta­nek 60+”. W cza­sie Gali  pod­su­mo­wane zostały wszyst­kie wyda­rze­nia ... Czytaj dalej »

Będą bezpłatne badania słuchu i mowy dla wszystkich dzieci z klas pierwszych

Od nowego roku wszyst­kie dzieci z klas pierw­szych w woje­wódz­twie łódz­kim (ok. 25 tys. uczniów) będą mogły sko­rzy­stać z bez­płat­nego ... Czytaj dalej »

Jacek Fedorowicz ma swą gwiazdę na Piotrkowskiej

Łódzka aleja sławy na Piotr­kow­skiej zyskała nową gwiazdę z nazwi­skiem “Jacek Fedo­ro­wicz “. Arty­sta odsło­nił ją dziś oso­bi­ście - 13 ... Czytaj dalej »

13 grudnia: To już 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

36 lat temu, 13 grud­nia 1981 roku, na ulice pol­skich miast wypeł­zły czołgi i opan­ce­rzone trans­por­tery - Woj­skowa Rada Oca­le­nia ... Czytaj dalej »

Mgr Karina Skrabulska z nagrodą od Joanny Skrzydlewskiej za najwyższą średnią magisterską

Ufun­do­waną przez sie­bie nagrodę za naj­wyż­szą śred­nią magi­ster­ską wrę­czyła dziś Joanna Skrzy­dlew­ska mgr Kari­nie Skra­bul­skiej - absol­wentce Wydziału Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu ... Czytaj dalej »

To była wielka gala wielkiego Klubu Żużlowego “Orzeł” Łódź!

W szczel­nie wypeł­nio­nej Nowej Hali Expo odbyła się Gala Klubu Żuż­lo­wego “Orzeł” Łódź. - Chcie­li­śmy, żeby było jak w naj­lep­szym teatrze ... Czytaj dalej »

Forum Promocji 2017: nieocenione źródło inspiracji dla samorządów

Zor­ga­ni­zo­wane w Beł­cha­to­wie tego­roczne Forum Pro­mo­cji było dla przed­sta­wi­cieli lokal­nych samo­rzą­dów dosko­nałą oka­zją by odświe­żyć wia­do­mo­ści z tej branży. Tu ... Czytaj dalej »

Kobiety najlepszymi sołtysami województwa

Ewa Lesz­czyk ze Sta­cji w gmi­nie Dzia­ło­szyn została wybrana Soł­ty­sem Ziemi Łódz­kiej w ple­bi­scy­cie Dzien­nika Łódz­kiego, odby­wa­ją­cym się pod patro­na­tem mar­szałka ... Czytaj dalej »

Scroll To Top