Home / Z regionu (page 20)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

II Łódzki Kongres Kobiet

W dniach 22 – 23 marca 2014 roku w Łodzi odbył się II Łódzki Kon­gres Kobiet, który patro­na­tem objęła Joanna ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska uhonorowana tytułem Absolwenta VIP

W pią­tek odbyło się uro­czy­ste spo­tka­nie Komi­tetu Hono­ro­wego Obcho­dów 70-lecia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w któ­rym uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Rada krajowa Platformy Obywatelskiej

W sobotę odbyła się Rada Kra­jowa Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w któ­rej wzięła udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Głów­nym tema­tem ... Czytaj dalej »

Patryk Wolański ponownie z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Patryk Wolań­ski po raz drugi został Pił­ka­rzem Meczu i dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę, ufun­do­wane ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową w kasku” nabiera tempa

Trze­cio­kla­si­ści z łódz­kich szkół pod­sta­wo­wych nr 4, nr 2 i nr 170 dołą­czyli do orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie ... Czytaj dalej »

42 drużyny zgłosiły się do Skrzydlewska Cup 2014

Już 42 szkolne dru­żyny pił­kar­skie zgło­siły się do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014, a wśród nich jest czwarty zespół ubie­gło­rocz­nej ... Czytaj dalej »

Czwarte miejsce uczniów z Będkowa

Duży suk­ces odnie­śli ucznio­wie z Publicz­nego Gim­na­zjum w Będ­ko­wie (powiat toma­szow­ski) – zajęli czwarte miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie pt. „Nakręć ... Czytaj dalej »

60+ Wolontariat - twoja druga młodość

  Ponad 60 senio­rów wzięło udział w inau­gu­ra­cyj­nym spo­tka­niu nowego miej­skiego pro­jektu „60+ Wolon­ta­riat – twoja druga mło­dość” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez ... Czytaj dalej »

Konkurs „Kraje zjednoczonej Europy” rozstrzygnięty

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Wzięła udział w pod­su­mo­wa­niu kon­kursu „Kraje ... Czytaj dalej »

Uroczystość wspomnieniowa poświęcona wodzom Polski

Dziś w Łodzi odbyły się uro­czy­stości poświę­cone trzem wybit­nym Pola­kom.  Wspo­mi­nano doko­na­nia Józefa Pił­sud­skiego, Edwarda Śmi­głego – Rydza oraz Kazi­mie­rza ... Czytaj dalej »

Zwolnienie z wf-u i co dalej? 36 proc. licealistów nie ćwiczy w szkołach!

Naj­wyż­sza Izba Kon­troli wyka­zała, że od 5 do 12 proc. ogółu pol­skich uczniów w ogóle nie uczest­ni­czy w zaję­ciach wf. ... Czytaj dalej »

Trwa akcja „Jedź z głową … w kasku”

Akcja „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wana przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, nabiera ... Czytaj dalej »

Scroll To Top