Home / Z regionu (page 20)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Akcja „Jedź z głową … w kasku” dociera wszędzie

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi zor­ga­ni­zo­wała akcję „Jedź z głową … w kasku”. Służy ona ... Czytaj dalej »

O pracy posła rozmawialiśmy z gimnazjalistami w Sieradzu

W Sie­radz­kim gim­na­zjum nr 3 im. Unii Euro­pej­skiej z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, ... Czytaj dalej »

Jedź z głową … w kasku” w Zgierzu

Akcja „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji ... Czytaj dalej »

Łódź – miasto wielokulturowe

Dziś w Cen­trum Dia­logu im. Marka Edel­mana odbyło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie pro­jektu edu­ka­cyjno – arty­stycz­nego „Łódź – mia­sto wie­lo­kul­tu­rowe” . ... Czytaj dalej »

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Trze­cio­kla­si­ści ze szkół pod­sta­wo­wych w Lubian­ko­wie i Dobrej dołą­czyli do akcji „Jedź z głową w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, ... Czytaj dalej »

10 lat Polski w UE w 3 minuty…

1 maja minie dokład­nie 10 lat od wej­ścia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej. Z tej oka­zji ser­decz­nie zapra­szam mło­dzież do udziału ... Czytaj dalej »

Jedź z głową … w kasku” w Pabianicach i Dłutowie

Kolejne szkoły wzięły udział w orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy konkursu „Z Unią za Pan Brat” z nagrodami od Joanny Skrzydlewskiej

Efek­towne albumy przy­rod­ni­cze ufun­do­wała Joanna Skrzy­dlew­ska dla zwy­cięz­ców kon­kursu „Z Unią za Pan Brat”, zor­ga­ni­zo­wa­nego z oka­zji przy­pa­da­ją­cej w tym ... Czytaj dalej »

Półmetek akcji „Jedź z głową … w kasku”

Kolejne grupy trze­cio­kla­si­stów wzięły udział w akcji „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska dopingowała biegaczy

Ponad 900 zawod­ni­ków i nie­zli­czona rze­sza sym­pa­ty­ków ama­tor­skiego bie­ga­nia przy­je­chała w sobotę do Pabia­nic na IV Pół­ma­ra­ton ZHP. Oprócz biegu ... Czytaj dalej »

II Łódzki Kongres Kobiet

W dniach 22 – 23 marca 2014 roku w Łodzi odbył się II Łódzki Kon­gres Kobiet, który patro­na­tem objęła Joanna ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska uhonorowana tytułem Absolwenta VIP

W pią­tek odbyło się uro­czy­ste spo­tka­nie Komi­tetu Hono­ro­wego Obcho­dów 70-lecia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w któ­rym uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Scroll To Top