Home / Z regionu (page 30)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Śląsk Wrocław wygrał Turniej Piłki Nożnej o Puchar Joanny Skrzydlewskiej

Śląsk Wro­cław wygrał Tur­niej Piłki Noż­nej rocz­nika 2004 OPAKOWANIA-CUP o Puchar Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Europejskiego W Zduń­skiej Woli ... Czytaj dalej »

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dziś obcho­dzimy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych usta­no­wiony w 1992 roku przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych. W ten spo­sób człon­ko­wie ... Czytaj dalej »

Pracownicy łódzkiego oddziału Agencji Rynku Rolnego obchodzili jubileusz 10-lecia

Agen­cja Rynku Rol­nego oddział w Łodzi obcho­dziła 10. rocz­nice powsta­nia. Uro­czy­stość otwo­rzył dyrek­tor Marek Mazur, który zapre­zen­to­wał dzie­sięć lat dzia­łal­no­ści ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Radomsku! Byliśmy w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 5

W Zespole Szkolno - Gim­na­zjal­nym Nr 5 w Radom­sku, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Eurolekcja z poseł Joanną Skrzydlewską w Kutnie

W Zespole Szkół nr 1 im. Sta­szica w Kut­nie odbyła się lek­cja euro­pej­ska popro­wa­dzona przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Gala Absolwenta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego [Zdjęcia]

Wydział Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego świę­to­wał Galę Absol­wenta. Z tej oka­zji w Auli im. Pro­fe­sora J. Zie­le­niew­skiego zebrali się tego­roczni absol­wenci, ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego

W Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego odbyła się dziś  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej. ... Czytaj dalej »

Konwencja Platformy Obywatelskiej

W sobotę w War­sza­wie odbyła się kon­wen­cja Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska. Pre­mier Donald Tusk w swoim wystą­pie­niu ... Czytaj dalej »

Nagroda od Joanny Skrzydlewskiej

Pani Syl­wia Dębiń­ska – Pre­zes Spół­dzielni Socjal­nej ISSA oraz pani Halina Choj­nacka – Pre­zes Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Ludzi Cier­pią­cych na Padaczkę ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem honorowym

Pod­czas uro­czy­sto­ści 20-lecia Związku Zawo­do­wego Stra­ża­ków „Flo­rian” w Kut­nie, poseł Joanna Skrzy­dlew­ska została wyróż­niona przez Pre­zy­dium Zarządu, meda­lem honorowym. Medal ... Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Trzeba czy­tać uważ­nie umowy, doma­gać się wyda­nia natych­miast wszyst­kich doku­men­tów i nie bać się szu­kać pomocy jeśli popełni się błąd. ... Czytaj dalej »

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Od 1 grud­nia rodziny wie­lo­dzietne z woje­wódz­twa łódz­kiego mogą skła­dać wnio­ski o wyda­nie Woje­wódz­kiej Karty Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Karta została wpro­wa­dzona, ... Czytaj dalej »

Scroll To Top