Home / Z regionu (page 30)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Trzeba czy­tać uważ­nie umowy, doma­gać się wyda­nia natych­miast wszyst­kich doku­men­tów i nie bać się szu­kać pomocy jeśli popełni się błąd. ... Czytaj dalej »

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Od 1 grud­nia rodziny wie­lo­dzietne z woje­wódz­twa łódz­kiego mogą skła­dać wnio­ski o wyda­nie Woje­wódz­kiej Karty Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Karta została wpro­wa­dzona, ... Czytaj dalej »

Twórczość Juliana Tuwima – konkurs w Pabianicach

Tablety i książki ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, dostali w nagrodę lau­re­aci Kon­kursu Recy­ta­tor­sko – Wokal­nego Twór­czo­ści ... Czytaj dalej »

Narodowe Święto Niepodległości w Koluszkach

Mszą Św. w kościele pw. NP. NMP w Kolusz­kach roz­po­częły się Uro­czy­ste Obchody Naro­do­wego Święta Nie­pod­le­gło­ści w Koluszkach. Po mszy, ... Czytaj dalej »

Obchody Narodowego Święta Nie­pod­le­gło­ści w Głownie

Miejsko-powiatowe obchody Naro­do­wego Święta Nie­pod­le­gło­ści powiatu zgier­skiego roz­po­częła uro­czy­sta Msza św. w kościele Św. Jakuba Apo­stoła w Głownie. Po mszy, ... Czytaj dalej »

Wernisaż wystawy poświęconej rodzinie Urbanowskich

W sobotę w Muzeum Mia­sta Łodzi odbył się wer­ni­saż wystawy  „Zakład Urba­now­skich. Rodzina. Dzieło. Twórcy”,  poświę­co­nej Anto­niemu i Józe­fowi Urba­now­skim, ... Czytaj dalej »

Jakub Bartkowski z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Jakub Bart­kow­ski tym razem dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę „Pił­karz meczu”, nagrody fun­do­wane przez Joannę ... Czytaj dalej »

Rada Miejska przyznała odznaki “Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

Z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści Rada Miej­ska w Łodzi nadała oso­bom oraz orga­ni­za­cjom spo­łecz­nym odznaki “Za Zasługi dla Mia­sta Łodzi” za ... Czytaj dalej »

20-lecie Unii Europejskiej” - konferencja w Piotrkowie Trybunalskim

Tydzień Euro­pej­ski w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych Nr 2 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim roz­po­czął się symu­la­cją wybo­rów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w ramach ... Czytaj dalej »

Medal dla Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego otrzy­mała Medal Hono­rowy Regio­nal­nej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej Woje­wódz­twa Łódz­kiego  z oka­zji Jubi­le­uszu 10-lecia organizacji Pod­czas ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska mecenasem publikacji o rodzinie Urbanowskich

W sobotę w Muzeum Mia­sta Łodzi odbę­dzie się sesja naukowa i pro­mo­cja książki „Przed­się­bior­stwo Anto­niego i Józefa Urba­now­skich. Rodzina. Dzieło. ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w XXV Liceum Ogólnokształcącym

W XXV Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym odbyła się dziś  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­nia Unii Europejskiej. Mło­dzież ... Czytaj dalej »

Scroll To Top