Home / Z regionu (page 4)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Minus 13 stopni w szpitalu im. Pirogowa. A pacjenci? Zadowoleni!

Pacjenci łódz­kiego szpi­tala im. Piro­gowa mogą już korzy­stać ze świeżo wyre­mon­to­wa­nych pomiesz­czeń poradni kar­dio­lo­gicz­nej oraz poradni noc­nej i świą­tecz­nej opieki ... Czytaj dalej »

Łódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Przed­sta­wi­ciele samo­rządu i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej wspól­nie oddali hołd boha­te­rom walk o nie­pod­le­głość przed Gro­bem Nie­zna­nego Żoł­nie­rza na placu Kate­dral­nym w ... Czytaj dalej »

Marsz 11 listopada. Przyjdź dla Ojczyzny i dla siebie

11 listo­pada, jak co roku, upa­mięt­nimy odzy­ska­nie przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Ten ważny dla wszyst­kich Pola­ków dzień to dobra oka­zja do wspól­nego ... Czytaj dalej »

gardenCONTRACTING - nowa oferta Międzynarodowych Targów Łódzkich

Targi gar­den­CON­TRAC­TING to nowa pro­po­zy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Łódz­kich. Targi zato­wa­ro­wa­nia cen­trów ogrod­ni­czych są ofertą dla tej branży. 8 i 9 ... Czytaj dalej »

Biogospodarka. 500 specjalistów z całego świata zjedzie do Łodzi

Przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów, orga­nów usta­wo­daw­czych, przed­się­bior­ców, nauki, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i rol­ni­ków - bli­sko 500 eks­per­tów z całego świata zje­dzie do Łodzi ... Czytaj dalej »

To już 23. kwesta na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej

Już po raz 23 Zarząd Towa­rzy­stwa Opieki nad Sta­rym Cmen­ta­rzem i Urząd Mia­sta Łodzi zor­ga­ni­zo­wały kwe­stę na rzecz rato­wa­nia zabyt­ków ... Czytaj dalej »

Samorządność, nie centralizacja. W Łodzi odbywa się konwent marszałków

- Samo­rząd­ność ozna­cza moż­li­wość wyboru wła­snych poli­ty­ków, a nie przy­bli­ża­nie wła­dzy cen­tral­nej do woje­wództw, powia­tów i gmin - mówił Jan ... Czytaj dalej »

Najlepsi artyści, zespoły i projekty z nagrodami Sejmiku Województwa Łódzkiego

32 nagrody dla naj­waż­niej­szych arty­stów i naj­waż­niej­szych wyda­rzeń mija­ją­cego roku przy­znał Sej­mik Woje­wódz­twa Łódzkiego. Na nagrody prze­zna­czona została kwota 150 tys. ... Czytaj dalej »

Rewitalizacja centrum Łodzi: 119 kamienic do remontu z unijnym dofinansowaniem

Umowę, dzięki któ­rej Łódż otrzyma fun­du­sze na ostatni etap rewi­ta­li­za­cji cen­trum mia­sta otrzy­mała wczo­raj pre­zy­dent Łodzi z rąk mar­szałka woje­wódz­twa ... Czytaj dalej »

Głosuj na projekty budżetu obywatelsklego. Jest z czego wybrać

Tylko do 31 paź­dzier­nika (włącz­nie) można oddać głos na pro­jekty budżetu oby­wa­tel­skiego woje­wódz­twa łódz­kiego. Pro­jek­tów nie bra­kuje, gło­su­jąc wybie­ramy nawet ... Czytaj dalej »

Kapsuła czasu zakopana w Rogowie. Stanie na niej supernowoczesne przedszkole

Nie­co­dzien­nie przy budo­wie przed­szkola zako­puje się kap­sułę czasu. A tak wła­śnie stało się w Rogowie. Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa ... Czytaj dalej »

Łódzkie ma uchwałę antysmogową. Nareszcie

Od 1 maja 2018 roku w woje­wódz­twie łódz­kim nie będzie można palić tym, co powo­duje naj­wię­cej zanie­czysz­czeń: wil­got­nym drew­nem, węglem bru­nat­nym, ... Czytaj dalej »

Scroll To Top