Home / Z regionu (page 5)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Konwencja #PolskaSamorządna: samorząd jedynym gospodarzem regionu

- Plat­forma Oby­wa­tel­ska zrobi wszystko, aby to samo­rząd był jedy­nym gospo­da­rzem regionu - mówił Grze­gorz Sche­tyna pod­czas przed­wy­bor­czej kon­wen­cji samo­rzą­do­wej “Pol­ska ... Czytaj dalej »

Konkurs Złotej Nitki: Łodź pozostaje kolebką projektantów

- Cie­szę się, że Łódź cały czas jest kolebką dla naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów - mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska, wrę­cza­jąc nagrody w ... Czytaj dalej »

Podwójna rocznica: szpitala i jego patrona - dr Władysława Biegańskiego

Setną rocz­nicę śmierci dr Wła­dy­sława Bie­gań­skiego i 102 lata histo­rii noszą­cego jego imię łódz­kiego Woje­wódz­kiego Szpi­tala Spe­cja­li­stycz­nego uczci­li­śmy dziś w ... Czytaj dalej »

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego: oto najlepsze firmy

Pod­czas uro­czy­stej Gali Nagroda Gospo­dar­cza Woje­wódz­twa Łódz­kiego „Mocni w Biz­ne­sie 2017”, nagrody, sta­tu­etki i dyplomy ode­brali sze­fo­wie naj­lep­szych firmy z ... Czytaj dalej »

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach ma już sto lat!

Uro­czy­sto­ście obcho­dziło 100-lecie swego ist­nie­nia I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. H. Sien­kie­wi­cza w Koluszkach. Histo­ria liceum to kilka poko­leń nauczy­cieli i ... Czytaj dalej »

W 200. rocznicę śmierci uczciliśmy pamięć Tadeusza Kościuszki

Przed pomni­kiem Tade­usza Kościuszki na pl. Wol­no­ści w Łodzi wyzna­czyli sobie dziś spo­tka­nie ci, któ­rym droga jest pamięć o boha­te­rze ... Czytaj dalej »

Rzeczpospolita młodzieży” gościła w Sejmiku Województwa Łódzkiego

W ramach pro­jektu “Rzecz­po­spo­lita mło­dzieży”, przed­sta­wi­ciele Fun­da­cja Inno­po­lis - Klub Lide­rów Mło­dzie­żo­wych gościli w Sej­miku Woje­wódz­twa Łódzkiego. Porząd­ko­wali swoją wie­dzę na temat ... Czytaj dalej »

Studenci Politechniki Łódzkiej rozpoczęli rok akademicki

Uro­czy­stą inau­gu­ra­cją roz­po­częli kolejny rok aka­de­micki stu­denci Poli­tech­niki Łódz­kiej - jed­nej z dwu­na­stu pol­skich uczelni w zesta­wie­niu naj­lep­szych szkół wyż­szych ... Czytaj dalej »

Darmowe badanie USG piersi: gdzie je zrobisz?

Wszyst­kie Panie z woje­wódz­twa łódz­kiego w wieku 25 - 40 lat zapra­szamy do udziału w akcji pn. „Łódz­kie dba o zdro­wie kobiet”, pod­czas któ­rej ... Czytaj dalej »

Tuli Luli - za nami pierwsze urodziny bardzo potrzebnego ośrodka

29 dzieci, zaraz po poro­dzie porzu­co­nych przez rodzi­ców, tra­fiło przez ostatni rok do „Tuli Luli”, jedy­nego w woje­wódz­twie łódz­kim ośrodka ... Czytaj dalej »

546 milionów złotych dotacji dla firm, samorządów i mieszkańców Łódzkiego

Co w 2016 roku ofe­ruje Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Łódz­kiego w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego? Realne wspar­cie dla miesz­kań­ców, ich ... Czytaj dalej »

12 milionów zł dla Skierniewic na al. Pieniążka

W Skier­nie­wi­cach wice­mar­sza­łek woj. łódz­kiego Dariusz Klim­czak, czło­nek zarządu woje­wódz­twa Joanna Skrzy­dlew­ska i pre­zy­dent Skier­nie­wic Krzysz­tof Jaż­dżyk pod­pi­sali umowę ws. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top