Home / Z polityki / Za nami pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji

Za nami pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji

Joanna Skrzydlewska podczas pierwszej sesji Sejmiku Zaprzy­się­że­nie nowych rad­nych i wyło­nie­nie nowych władz woje­wódz­twa były głów­nymi punk­tami obrad pod­czas pierw­szej sesji nowego Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego, wyło­nio­nego w listo­pa­do­wych wybo­rach samorządowych.

Prze­wod­ni­czą­cym sej­miku został wybrany Marek Mazur z PSL. Wice­prze­wod­ni­czą­cymi: Dorota Ryl i Wło­dzi­mierz Kula z Plat­formy. Wice­prze­wod­ni­czącą została rów­nież Joanna Kop­ciń­ska z PiS.
Mar­szał­kiem woje­wódz­twa został Witold Stę­pień z PO.
Sta­no­wi­ska wice­mar­szał­ków obejmą Dariusz Klim­czak i Artur Bagień­ski z PSL. Sej­mik wybrał rów­nież człon­ków zarządu: Pawła Bejdę (PSL) i Joannę Skrzy­dlew­ską (PO). Kolejna sesja Sej­miku nowej kaden­cji już 16 grudnia.
Scroll To Top