Home / Fundusze UE / Bezpłatna pomoc

Bezpłatna pomoc

W Biu­rze Posel­skim Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, można uzy­skać wszelką pomoc w zakre­sie dofi­nan­so­wa­nia fun­du­szami euro­pej­skimi. Zain­te­re­so­wa­nym proponujemy:

- bez­płatną pomoc dorad­czą na temat fun­du­szy Unii Europejskiej

- kon­sul­ta­cje w zakre­sie moż­li­wość sfi­nan­so­wa­nia danego przed­się­wzię­cia z poda­niem źró­deł finansowania

- przy­go­to­wa­nie oferty fun­du­szy dla samo­rządu tery­to­rial­nego i pod­mio­tów pod­le­głych, przed­się­bior­ców i orga­ni­za­cji pozarządowych

- kon­sul­ta­cje i pomoc dorad­czą dla jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego i pod­mio­tów pod­le­głych, przed­się­bior­ców i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z zakresu wyko­rzy­sta­nia fun­du­szy Unii Euro­pej­skiej oraz pozo­sta­łych fun­du­szy dostęp­nych na tere­nie Polski

- przy­go­to­wa­nie ana­liz w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia fun­du­szy Unii Euro­pej­skiej na tere­nie woje­wódz­twa łódz­kiego i całego kraju

- orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań, i kon­fe­ren­cji doty­czą­cych dostęp­nych fun­du­szy Unii Euro­pej­skiej i  środ­ków z budżetu państwa

- kon­sul­ta­cje on-line

Scroll To Top