Home / Z polityki / Zatrudnienie i bezrobocie wśród młodych w Unii Europejskiej

Zatrudnienie i bezrobocie wśród młodych w Unii Europejskiej

W Euro­pie coraz czę­ściej mówi się o kwe­stiach zatrud­nie­nia mło­dych ludzi. To nie­wąt­pli­wie jedna z naj­waż­niej­szych spraw, z któ­rymi w naj­bliż­szym cza­sie musi upo­rać się Unia Euro­pej­ska. Pod­czas spo­tka­nia człon­ków par­la­men­tów naro­do­wych z euro­po­słami dys­ku­to­wano wła­śnie nad spo­so­bami zaha­mo­wa­nia tego zja­wi­ska w kra­jach Unii.

Zatrudnienie i bezrobocie wśród młodych w Unii Europejskiej

Pro­mo­wany przez poseł Skrzy­dlew­ską pro­gram Euro­pean Youth Guaran­tee, ma pomóc mło­dym ludziom wejść na rynek pracy

Deba­tu­jący zgod­nie stwier­dzili, ze obecne bez­ro­bo­cie wśród mło­dzieży należy jak naj­szyb­ciej zre­du­ko­wać przez podej­mo­wa­nie dzia­łań zachę­ca­ją­cych pra­co­daw­ców do zatrud­nia­nia osób poni­żej 30 roku życia. Należy jed­nak pamię­tać, że Europa pod tym wzglę­dem jest mocno podzie­lona - kraje na połu­dniu mają ponad 50-procentowe bez­ro­bo­cie wśród mło­dych, pod­czas gdy śred­nia unijna wynosi 23 proc.. Powstaje pyta­nie jak możemy temu zaradzić?

Euro­de­pu­to­wana Joanna Skrzy­dlew­ska uważa, że naj­waż­niej­sze są dzia­ła­nia krót­ko­ter­mi­nowe oraz reformy, któ­rych skutki będą widoczne w szer­szej per­spek­ty­wie.

Jed­nym z narzę­dzi krót­ko­ter­mi­no­wych jest pro­mo­wany przez poseł Skrzy­dlew­ską pro­gram Euro­pean Youth Guaran­tee, czyli Euro­pej­ska Gwa­ran­cja dla Mło­dych, któ­rego zada­niem jest pomoc dla mło­dych ludzi, mają­cych pro­blemy z wej­ściem na rynek pracy oraz z powro­tem na ten rynek.

- Bar­dzo waż­nym kro­kiem będzie ogra­ni­cze­nie biu­ro­kra­cji oraz stwo­rze­nie sys­temu pre­fe­ren­cyj­nych warun­ków i zachęt podat­ko­wych zarówno dla firm zatrud­nia­ją­cych osoby poni­żej 30 roku życia, jak i dla ludzi mło­dych, któ­rzy chcą sami pro­wa­dzić wła­sna dzia­łal­ność – prze­ko­ny­wała Joanna Skrzy­dlew­ska. - Powin­ni­śmy także uważ­niej przy­glą­dać się sys­te­mom i roz­wią­za­niom, które spraw­nie funk­cjo­nują w pań­stwach człon­kow­skich, w Niem­czech, czy Austrii. Warto byłoby pomy­śleć nad reformą sys­te­mów kształ­ce­nia i szko­leń, żeby ukie­run­ko­wać go na sys­tem duali­styczny, czyli sys­tem sze­rzej łączący naukę z pracą i stażami.

Dodat­kowo, według poseł Skrzy­dlew­skiej, ucznio­wie powinni być zachę­cani do podej­mo­wa­nia róż­nego rodzaju prak­tyk i staży zawo­do­wych jesz­cze w trak­cie trwa­nia nauki, żeby zdo­być potrzebne im umie­jęt­no­ści nie­zbędne do wyko­ny­wa­nia przy­szłej pracy.

- Bez­ro­bo­cie wśród mło­dych strata ludz­kiego talentu, pie­niędzy i moż­li­wo­ści – mówiła euro­po­seł Skrzy­dlew­ska. - Nie możemy dopu­ścić, aby obecna sytu­acja prze­kształ­ciła się w bez­ro­bo­cie dłu­go­trwałe, bo może to dopro­wa­dzić do utraty całej gene­ra­cji mło­dych Europejczyków.

15 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top