Home / Napisali o mnie / Zawód europoseł. Czyli kto?” Dziennik Łódzki o posłach z Łodzi

Zawód europoseł. Czyli kto?” Dziennik Łódzki o posłach z Łodzi

Joanna Skrzydlewska Jacek Saryusz-Wolski

Joanna Skrzy­dlew­ska i Jacek Saryusz-Wolski

Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w swym piąt­ko­wym wyda­niu zamiesz­cza mate­riał red. Karo­liny Wojny o łódz­kich posłach do par­la­mentu euro­pej­skiego: Joan­nie Skrzy­dlew­skiej i Jacku Saryusz-Wolskim. Jak oboje radzą sobie z licz­nymi zaję­ciami w Bruk­seli, Stras­burgu i Łodzi, kto im pomaga, co dotych­czas osią­gnęli  i co zabiera naj­wię­cej czasu.

- Łódzka euro­po­słanka sku­pia się na szan­sach i per­spek­ty­wach zatrud­nie­nia dla ludzi mło­dych - infor­muje Dzien­nik Łódzki. - W Pol­sce bez­ro­bo­cie wśród mło­dych po stu­diach wynosi 28 pro­cent. Chcia­ła­bym, żeby było jak w Austrii: 8 pro­cent - Karo­lina Wojna cytuje  Joannę Skrzy­dlew­ską. - Sama Unia tego jed­nak nie rozwiąże. (…)

Wię­cej w “Pol­ska Dzien­nik Łódzki”

Czy­taj także:

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Napisz, weź udział w konkursie

Bez­ro­bo­cie mło­dych to bomba z krót­kim lontem

13 lipca 2013

Scroll To Top