Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach pełen Europy

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach pełen Europy

Joanna Skrzydlewska w ZSZ nr 2 w SkierniewicachW Zespole Szkół Zawo­do­wych nr 2 w Skier­nie­wi­cach, pod hasłem: “Polsce-służyć, Europę-tworzyć, Świat-rozumieć” odbył się Dzień Euro­pej­ski. Orga­ni­za­to­rem spo­tka­nia był Szkolny Klub Euro­pej­ski “Pro­me­te­usz” oraz dyrek­cja szkoły.

W spo­tka­niu udział wzięła też Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która wygło­siła wykład nt. szans sto­ją­cych przed mło­dzieżą w Pol­sce i UE. O dumie z bycia Pola­kiem mówiła zaś Dorota Rut­kow­ska poseł na Sejm RP.

O róż­nych aspek­tach bycia skier­nie­wi­cza­ni­nem, Pola­kiem, euro­pej­czy­kiem mówili też: poseł Dariusz Seliga, pre­zy­dent Skier­nie­wic Leszek Tręb­ski oraz Krzysz­tof Łobo­dziń­ski z Insty­tutu Euro­pej­skiego z Łodzi. Wystą­pie­nia zakoń­czyła pre­zen­ta­cja Szkol­nego Klubu Europejskiego.

6 czerwca 2013 roku

Zobacz gale­rię zdjęć z Dnia Europejskiego

Scroll To Top