Home / Napisali o mnie / Znajome nazwiska na listach kandydatów w wyborach to nie przypadek - zauważa Dziennik Łódzki

Znajome nazwiska na listach kandydatów w wyborach to nie przypadek - zauważa Dziennik Łódzki

Dziennik ŁódzkiRedak­tor Mar­cin Darda w Dzien­niku Łódz­kim opi­suje cie­kawe efekty ana­lizy nazwisk kan­dy­da­tów w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Skąd na liście KNP Liliana Skrzy­dlew­ska? Warto przeczytać.

(…) wystar­czy przyj­rzeć się choćby listom w Łodzi. PO liczy tu na zna­ko­mity wynik byłej euro­de­pu­to­wa­nej Joanny Skrzy­dlew­skiej w wybo­rach do sej­miku woje­wódz­twa. Ale zapewne z tego samego powodu nie­przy­pad­kowo na liście Kon­gresu Nowej Pra­wicy Janu­sza Korwin-Mikkego znaj­dziemy… Lilianę Skrzydlewską.

Podob­nie jest w wybo­rach do Rady Miej­skiej w Łodzi. PO naj­wcze­śniej poka­zała swoje listy, a w jed­nym z okrę­gów lide­rem jest szef Woje­wódz­kiego Urzędu Pracy Andrzej Kaczo­row­ski, zresztą obecny radny miej­ski. Nie­je­dyny to jed­nak Kaczo­row­ski, bo kan­dy­data o tym samym imie­niu i nazwi­sku wysta­wia w tym samym okręgu także Sojusz Lewicy Demokratycznej. (…)

Pełny tekst w Dzien­niku Łódzkim

Joanna Skrzydlewska Sejmik Województwa Łódzkiego Łódź

Scroll To Top