Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Zostań RegioStar 2018, zgłoś swój projekt do konkursu w Brukseli

Zostań RegioStar 2018, zgłoś swój projekt do konkursu w Brukseli

Komi­sja Euro­pej­ska orga­ni­zuje kon­kurs Regio­Stars 2018, pro­mu­jący naj­bar­dziej ory­gi­nalne i inno­wa­cyjne pro­jekty dofi­nan­so­wane z Fun­du­szy Euro­pej­skich. Nagroda to film pro­mo­cyjny oraz puchar Regio­Stars 2018.

regiostars

Pro­jekty można zgła­szać w jed­nej z pię­ciu kategorii:

  • Wspie­ra­nie inte­li­gent­nej trans­for­ma­cji przemysłowej,
  • Osią­ga­nie zrów­no­wa­żo­nego roz­woju poprzez zmniej­sze­nie emi­sji dwu­tlenku węgla,
  • Two­rze­nie lep­szego dostępu do usług publicznych,
  • Spro­sta­nie wyzwa­niom zwią­za­nym z migracją,
  • Temat roku 2018: Inwe­sto­wa­nie w dzie­dzic­two kulturowe

Zgło­sze­nia do kon­kursu mogą prze­sy­łać kie­row­nicy pro­jek­tów po uzy­ska­niu zgody Insty­tu­cji Zarzą­dza­ją­cej. Z jed­nego pro­gramu można zgło­sić mak­sy­mal­nie dwa pro­jekty do danej kate­go­rii. Apli­ka­cje trzeba prze­słać do 15 kwiet­nia wyłącz­nie online.

Urząd mar­szał­kow­ski prosi rów­nież kan­dy­da­tów o kon­takt pod adre­sem: promocja.rpo@lodzkie.pl i nume­rem tele­fonu (42) 663 30 28.

Scroll To Top