Home / Galerie zdjęć / Żużlowcy Orła Łódź gotowi do sezonu [Zdjęcia]

Żużlowcy Orła Łódź gotowi do sezonu [Zdjęcia]

Żużlowcy Orła Łódź gotowi do sezonu

Żuż­lowcy łódz­kiego Orla zapre­zen­to­wali się wczo­raj kibi­com w iście ame­ry­kań­skim stylu. W hali Expo na począ­tek zga­sło świa­tło i… zawar­czały motory, bo na nich wje­chali do hali Witold Skrzy­dlew­ski, pre­zes Orła oraz Anto­nio Lind­ba­eck i Mariusz Pusza­kow­ski, któ­rzy nie byliby sobą, gdyby nie popi­sali się nieco swo­imi umie­jęt­no­ściami. Pozo­stali zawod­nicy też wje­chali na pre­zen­ta­cję, ale już na cię­ża­rówce firmy Toen­sme­ier, która jest spon­so­rem drużyny.

- Dru­żyna pre­zen­tuje się efek­tow­nie, jest ambitna, waleczna i chce osią­gnąć suk­ces – mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska, hono­rowy pre­zes Orła Łódź. – Cel mamy jasny: pierw­sza czwórka na koniec sezonu i jestem pewna, że ten zespół go zrealizuje.

Goście, a wśród nich była Hanna Zda­now­ska, pre­zy­dent Łodzi, sena­tor Maciej Grub­ski oraz dosko­nale zanany kibi­com fut­bolu Andrzej Gra­jew­ski, z zachwy­tem oglą­dali te popisy cze­ka­jąc co będzie dalej. I nie zawie­dli się, bo po krót­kim wystą­pie­niu Joanny Skrzy­dlew­skiej były jesz­cze fajer­werki, race, występy taneczne oraz miła uro­czy­stość wrę­cze­nia sta­tu­etek dla „przy­ja­ciół Orła. Dostali je liczni spon­so­rzy zespołu, a także wierni sym­pa­tycy, wśród któ­rych nie zabra­kło pre­zy­dent Hanny Zda­now­skiej. Wszyst­kim oso­bi­ście dzię­ko­wała poseł Joanna Skrzy­dlew­ska.

17 marca 2014

Żużlowcy Orła Łódź gotowi do sezonu

Żużlowcy Orła Łódź gotowi do sezonuŻużlowcy Orła Łódź gotowi do sezonu

Scroll To Top