Home / Z regionu / Zwycięski gol i nagroda od Joanny Skrzydlewskiej

Zwycięski gol i nagroda od Joanny Skrzydlewskiej

 Mateusz Cetnarski, strzelec zwycięskiego gola

Mate­usz Cet­nar­ski, strze­lec zwy­cię­skiego gola dla Widzewa w meczu z Wisłą Kra­ków został wybrany Pił­ka­rzem Meczu.
Jak każdy wyróż­niony w ten spo­sób pił­karz Cet­nar­ski dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę, ufun­do­wane przez Joannę Skrzydlewską.

Pod nie­obec­ność poseł Skrzy­dlew­skiej nagrodę wrę­czyli: Witold Skrzy­dlew­skie oraz Tade­usz Gapiń­ski ze Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa im. Ludwika Sobolewskiego.

Widzew poko­nał w sobotę na wła­snym sta­dio­nie Wisłę Kra­ków 2:1, a warto dodać, że kra­kow­ski zespół pro­wa­dzi Fran­ci­szek Smuda, były szko­le­nio­wiec Widzewa, współ­au­tor naj­więk­szych suk­ce­sów zespołu z al. Pił­sud­skiego czyli dwóch mistrzostw Pol­ski oraz awansu do eli­tar­nej Ligi Mistrzów.

- Bar­dzo żałuję, że ze względu na inne obo­wiązki nie mogłam być na meczu. Ale ser­decz­nie gra­tu­luje widze­wia­kom suk­cesu i mam nadzieję, że w kolej­nych ligo­wych spo­tka­niach będą się spi­sy­wać rów­nie dobrze – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska.

5 kwiet­nia 2014

Scroll To Top