Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2013 na meczu Widzew – Lechia Gdańsk

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2013 na meczu Widzew – Lechia Gdańsk

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli, w nie­dzielny wie­czór, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 w Łodzi złoci meda­li­ści w kate­go­rii klas I – III oraz repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi – zwy­cięzcy w kate­go­rii klas IV – VI. Bilety na mecz Widzewa z Lechią były nagrodą za złote medale, wywal­czone w tego­rocz­nym tur­nieju.

Zwycięzcy Skrzydlewska CUP 2013 na stadionie Widzewa

Zwy­cięzcy Skrzy­dlew­ska CUP 2013 na sta­dio­nie Widzewa

Dodat­kową atrak­cją, była moż­li­wość pod­pa­try­wa­nia na ławce tre­ner­skiej dru­żyny gości, Michała Pro­bie­rza. We wrze­śniu zwy­cięzcy Skrzy­dlew­ska Cup 2013 tre­no­wali pod jego okiem na głów­nej pły­cie boiska,

Tre­ning na głów­nej pły­cie sta­dionu, przy al.. Pił­sud­skiego oraz imienne zapro­sze­nia na mecz z Lechią, zwy­cięzcy Skrzy­dlew­ska Cup, imprezy orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, otrzy­mali dzięki życzliwości władz RTS Widzew SA.

7 paź­dzier­nika 2013

 

Scroll To Top